reglament arbitres

Páginas: 46 (11317 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
Sicília, 93-97 1r
08013 - Barcelona
Tel 932 652 477
Fax 932 316 366
932 653 752
932 322 562
www.fcf.cat

REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Aquest Reglament del Comitè d’Àrbitres (Comitè, en el
successiu) s’ha desenvolupat en virtut de la disposició que preveu
l’article 53.4 dels Estatuts de la Federació Catalana de Futbol (FCF, enendavant) i queda agregat com a annex al Reglament General de
l’FCF.
Article 2n. 1.- Segons estableix l’article 53.1 dels Estatuts de l’FCF,
el Comitè és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de l’FCF, que
agrupa tots els membres integrants de l’organització arbitral.
2.- En l’esmentada agrupació hi figuren les disciplines esportives
integrades en l’FCF següents: futbol onze, futbol set, futbolcinc
(sala) i futbol platja, tant masculines com femenines.
3.- Cada disciplina esportiva integrada en l’FCF podrà disposar d’un
Subcomitè d’Àrbitres propi, previ acord de la Junta Directiva de l’FCF,
el qual actuarà amb plena autonomia en l’àmbit de les seves
atribucions, disposant de la seva pròpia estructura organitzativa i
normativa de desenvolupament, que serà incorporada com annex alpresent Reglament, que actuarà de forma supletòria.
Article 3r. 1.- L’organització arbitral, en l’àmbit de l’FCF, està
constituïda pels àrbitres que hagin formalitzat la inscripció
reglamentària en el Comitè i també per les persones que s’hi hagin
integrat per desenvolupar funcions directives, tècniques, auxiliars,
administratives o qualsevol altra funció necessària o convenient per a
laseva millor organització i actuació, sense perjudici de les
competències pròpies de la Junta Directiva de l’FCF. Totes elles
hauran d’estar degudament acreditades d’acord amb la seva funció.
2.- Es consideren àrbitres, a l’efecte d’aquest Reglament: a) en futbol
onze i set: l’àrbitre principal, els dos àrbitres assistents, el quart
1

Sicília, 93-97 1r
08013 - Barcelona
Tel 932 652 477Fax 932 316 366
932 653 752
932 322 562
www.fcf.cat

àrbitre i l’assistent de reserva; b) en futbol cinc (sala) i platja: el
primer, segon i tercer àrbitre, així com el cronometrador; i c)
qualsevol altra figura de naturalesa anàloga, prèviament aprovada
amb caràcter experimental o definitiu pels organismes competents.
Article 4t. El Comitè desenvolupa les funcions que figuren en l’article53.3 dels Estatuts FCF, que són les següents:
a) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF els criteris i la normativa
sobre qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les
competicions federades.
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les
competicions federades incloses en el calendari oficial de l’FCF d’acord
amb les normes establertes reglamentàriament per laFederació.
c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes
reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant
els acords pertinents a aquest efecte.
d) Vetllar per la formació i l’actualització permanent de tots els seus
membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i efectuant les
proves necessàries per mantenir el seu estat físic i tècnic amb lafinalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
e) Classificar els àrbitres en les diverses categories o nivells
necessaris, d’acord amb la normativa aprovada per l’FCF i la legislació
vigent.
f) Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit territorial i en
les d’àmbit estatal que siguin delegades pel Comitè Tècnic Nacional.
g) Efectuar les correccionsoportunes, tot i que limitades
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats i a
qüestions d’ordre intern.
h) Altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient
atorgar-li.

2

Sicília, 93-97 1r
08013 - Barcelona
Tel 932 652 477
Fax 932 316 366
932 653 752
932 322 562
www.fcf.cat

Article 5è. 1.- El Comitè es regeix per la legislació esportiva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arbitros
  • Arbitros
  • arbitros
  • Arbitros
  • Arbitro
  • Arbitros
  • Arbitramiento
  • arbitramiento

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS