Agencia viajes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6127 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 29 de julio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La tramitació amb declaració responsable i finalització a l’OGE no serà efectiva fins el 16 de novembre de 2008. La documentació a presentar per a cada tràmit fins aquesta data és la que apareix a tràmits

Número DOGC: 1924 Pàgina DOGC: 5061 Data document: 30.05.1994

Data DOGC: 22.07.1994

Títol document: DECRET 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.Afectacions:
• •

MODIFICATS l'art 12.5 i la disposició addicional 1 pel Decret 210\1995, d'11 de juliol, de modificació d'aquest Decret MODIFICATS els articles 2 i 9 pel Decret 300/1998, de 17 de novembre, de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, dereglamentació de les agències de viatges. MODIFICATS els articles 4.1, 5.2, 7 i 9 i DEROGATS l'article 10.e) i l'annex pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.Podeu consultar la versió oficial d’aquesta normativa al Diari Oficial de la Generalitat. Aquest text conté totes lesmodificacions i derogacions que l’afecten

El Consell de la Comunitat Europea va aprovar el 23 de juny de 1990 la Directriu 90/314, relativa als viatges combinats, vacances combinades i circuits combinats, amb l'objectiu d'aproximar les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres pel que fa a aquesta matèria. D'acord amb les competències exclusives que en matèria turística téatorgades la Generalitat de Catalunya, la Directriu esmentada obliga a adequar el Decret 45/1988, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les agències de viatges, i recollir-ne els preceptes. D'altra banda, en el temps transcorregut des de la publicació del Decret 45/1988 han sorgit noves modalitats de venda que és necessari incorporar i regular per tal d'adequar al màxim la finalitat dela normativa a una realitat que posseeix una dinàmica pròpia.

Així mateix, el present Decret regula, d'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 3/1993, de 15 de març, de l'Estatut del consumidor, que les informacions i els contractes que facilitin les agències de viatges han d'estar redactats, almenys, en català. Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió Jurídica Assessora, aproposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Naturalesa, activitat i classificació Article 1 1.1 Tenen la consideració d'agència de viatges les empreses constituïdes en forma de societat mercantil, anònima o limitada que, en possessió del títolllicència corresponent, es dediquen professionalment i comercialment en exclusivitat a l'exercicid'activitats de mediació i/o organització de serveis turístics, i que poden utilitzar mitjans propis en la seva prestació. 1.2 La condició legal i la denominació d'agència de viatges queda reservada exclusivament a les empreses a què fa referència l'apartat anterior. Els termes viatge o viatges solament podran ser utilitzats com a part del títol o subtítol que retoli les seves activitats per qui tingui lacondició legal d'agència de viatges, d'acord amb el present Reglament. Article 2 2.1 Són objecte o fins propis de les agències de viatges els següents: a) La mediació en la venda de bitllets o reserva de places en tota mena de mitjans de transport, i també en la reserva d'habitacions i serveis en les empreses turístiques i particularment en els establiments hotelers i en la resta d'allotjamentsturístics. b) L'organització i la venda dels anomenats viatges combinats o forfait. S'entendrà als efectes per viatge combinat o forfait la combinació prèvia de, al menys, dos dels elements següents venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que l'esmentada prestació ultrapassi les 24 hores o inclogui una nit d'estada: Transport, sens perjudici del que estableix l'article 134.1 del...
tracking img