Analisis de dades estadistiques

Páginas: 21 (5217 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2010
 INTRODUCCIÓ
Amb aquest treball final d´investigació, hem volgut comprobar definitivament la participació política no convencional dels estudiants de lletres i de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona; diferenciant per sexes.
Preteníem comprovar si era cert el tòpic de que els estudiants de lletres teníen un nivell més alt de participació que els de ciències, i si les donesparticipaven més que els homes.
Per establir el model d´anàlisis, ens vam basar en una sèrie de variables explicatives, que vam pensar que respondria a la nostra problemàtica d´estudi.
La primera orientació, la vam obtenir mitjançant les variables, que explicarien la participació en la política no convencional dels joves.
La primera i principal variable a explicar, és la propia participació delsjoves en els moviments socials o d´altres formes no convencionals de participació; estudiant aquest aspecte mitjançant la motivació, és a dir, coneixent els motius que atrauen als joves a participar en aquesta classe de política, o viceversa, averiguant per què no participen.
Un altre aspecte interesant que pretendemos investigar, és el profit que en treuen els joves del propi acte de participació;les ventatjes que aporta; és a dir, l´interés que els pot dur a participar en aquestes formes minoritàries d´acció. Ens referim amb això, per exemple, a la gratificació personal dels afiliats o participants eventuals, els nous coneixements que han adquirit, així com també el nivell cultural que els ha aportat el participar.
Hem intentat saber l´origen i posició social dels enquestats per tald´avaluar el capital social, cultural i econòmic d´aquests, i observar si hi ha diferències evidents entre els joves participants segons la seva procedència familiar; i mirar si comparteix els ideals polítics del seu entorn familiar.
Seguint les hipòtesis formulades anteriorment, teníem tres temes centrals d´interés (un tema per a cada hipòtesi).
Aquests tres temes ens permetran veure la participaciódels joves en funció del sexe al que pertanyin, del tipus d´estudis que realitzin; o l´opinió que en ténen.
Per això hem agafat una mostra de cent persones dividida en cinquanta estudiants de Ciències i cinquanta estudiants de lletres tant de sexe masculí com femení.
Després de la introducció de les dades obtingudes al SPSS, i reslitzades posteriorment les taules de contingència, defreqüències, calculada la txi quadrada i el coeficient de Cramer, tot i recodificant variables per obtenir uns resultats més aproximats i fiables; podrem afirmar o negar les hipòtesis.
2. LA RECOLLIDA/ PRODUCCIÓ DE LES DADES: Estudi empíric de la problemàtica teòrica
 Informe del desenvolupament del treball de camp.
El treball de camp comença amb l´elaboració del model d´enquesta. L´enquesta havia deconstar d´un número de preguntes i respostes el més breu possible, i que ens donguéssin el major volum d´informació. Les respostes, alhora, havien de ser fàcils de codificar després, per tant, breus i clares per a fer-les més entenedores de cara als enquestats.
El model per a realitzar-la el vam trobar en el llibre de L´enquesta Metropolitana on apareixien diferents models amb les respostesadequades.
Els aspectes formals, també éren importants, ens calia presentar una enquesta el menys voluminosa possible, i per això vam distribuir les preguntes en dues columnes i vam imprimir a dues cares.
Un cop acabat el qüestionari definitiu, s´havia de repartir.
Com que la nostra intenció era aconseguir el mateix nombre d´estudiants de ciències com de lletres, vam dividir les cent enquestes encinquanta i cinquanta (meitat i meitat) per obtenir la mateixa mostra tant d´uns com dels altres.
Com a carrera representativa de ciències vam escollir Biologia, i com a carrera representativa de lletres vam agafar Història.
Les enquestes les vam repartir el dijous 31 de maig al matí; a la primera hora a Biologia, i a segona hora a Història.
La major part de la gent no va mostrar cap...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis Lubina Y Nos Han Dado La Tierra
  • Análisis de nos han dado la tierra
  • Analisis Literario Dados Eternos
  • Análisis nos han dado la tierra
  • Analisis De Los Dados Eternos
  • Análisis Dado Ecuador
  • analisis "los dados eternos"
  • Analisis Steeple De Una Organizaci N Dada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS