Aspectes generals de la funció pública

Páginas: 21 (5140 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
Aspectes generals de la funció pública i del dret de la funció pública
Marc Tarrés Vives
PID_00147513

© FUOC • PID_00147513

Aspectes generals de la funció pública i del dret de la funció pública

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric comquímic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

© FUOC • PID_00147513

Aspectes generals de la funció pública i del dret de la funció pública

Índex

Introducció..................................................................................................Objectius....................................................................................................... 1. 2. Breu evolució de la noció de funció pública.............................. El cas espanyol fins a la Constitució de 1978: l'assumpció del model francès de funció pública i la incorporació posterior d'elements del model anglosaxó.................................. 3. La funció pública després de la Constitució de 1978 ifins a l'aprovació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. La Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública.... 4. 5. Funció pública i estat autonòmic.................................................. L'Estatut bàsic de l'empleat públic...............................................

5 6 7

11

14 15 17 19 20Activitats...................................................................................................... Bibliografia.................................................................................................

© FUOC • PID_00147513

5

Aspectes generals de la funció pública i del dret de la funció pública

Introducció

L'objectiu d'aquest primer mòdul és servir de presentació als conceptes de funció pública i dret de la funció pública apartir del seu procés històric de construcció. Es tracta, doncs, d'oferir unes mínimes bases conceptuals que ajudin a entendre el conjunt d'elements que conté el vigent dret de la funció pública espanyola i que es tracten àmpliament i detalladament en els mòduls següents. Aquest grau de detall no era aconsellable en aquest mòdul davant el risc d'oferir a l'estudiant un material d'estudi quesobrepassés en excés la càrrega lectiva d'aquesta assignatura. A més, s'havia de tenir en compte l'adaptació necessària dels materials a l'espai europeu d'educació superior. Això implica tenir present el perfil professional i les competències que haurà de tenir qui hagi superat els estudis de Dret en aquesta universitat. A aquestes finalitats respon aquesta assignatura. Tanmateix, seria temerari privarl'estudiant de la possibilitat de poder endinsar-se en uns temes que no deixen de ser importants per poder aprehendre en tota la seva amplitud la vigent regulació dels empleats públics. És per això que s'ha considerat que una bona opció era conformar aquest mòdul amb la breu introducció que figura més endavant, acompanyada d'un conjunt de lectures que l'estudiant trobarà incorporades a l'aula.Aquests textos serviran com a element de treball i instrument principal per abordar els tres objectius principals d'aquest mòdul: 1) la comprensió de les nocions de funció pública i dret de la funció pública; 2) els models de funció pública, i 3) els antecedents i l'evolució de la funció pública espanyola fins a l'actualitat. L'ús i treball dels textos que l'estudiant tindrà a la seva disposicióserà perfilat en el corresponent pla docent de l'assignatura. Així mateix, aquesta opció docent permet implementar amb més rapidesa i immediatesa les aportacions doctrinals que puguin ser d'interès.

© FUOC • PID_00147513

6

Aspectes generals de la funció pública i del dret de la funció pública

Objectius

Els objectius que s'han d'assolir amb aquest mòdul didàctic són els següents:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aspectos publicidad
  • Aspectos de la Publicidad
  • Funcio publica de catalunya
  • aspectos de la salud publica
  • Aspectos sobre la deuda publica
  • Aspectos sociales de la publicidad
  • Contador Publico En Diferentes Aspectos
  • Aspectos Generales De La Funcion Publica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS