Catabolisme glucids

Páginas: 10 (2306 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2011
CATABOLISME 1

2n BATXILLERAT IES Les Vinyes
Victòria Garcia

1. INTRODUCCIÓ AL CATABOLISME
Els animals estan constituïts bàsicament per quines biomolècules?  65 % en pes d’aigua,  18 % de proteïna,  12 % de lípids,  gairebé un 5 % de sals minerals, i  0,3 % de glúcids. Per què els animals tenen un contingut alt en aigua, proteïnes i lípids, i pobre en glúcids?  Les cèl·lules i elsespais intercel·lulars contenen molta aigua.  Els músculs, tendons i bona part del ossos són de proteïna.  Les reserves energètiques són de lípids (acilglicèrids), ja que proporcionen el doble d’energia que un glúcid i una proteïna (9,5 kcal/g en front 4,2 kcal/g). A més, en no estar hidratats com els glúcids emmagatzemen més energia.  Aquests lípids energètics es troben en olis vegetals igreixos animals.

 Els lípids, en estar constituïts bàsicament per C i H donen més energia que els glúcids o proteïnes, que presenten un elevat percentatge en O.  El nombre d’enllaços que s’han de trencar en els lípids per formar CO2 és més gran i, per tant, en oxidar-los s’allibera més energia.
Per què les cèl·lules prefereixen els glúcids com a molècules energètiques, malgrat donar menysenergia que els lípids?  Es degraden més fàcilment.  No generen productes tòxics: urea (proteïnes)...  Algunes cèl·lules (neurones) només s’alimenten de glucosa. Així i tot, les cèl·lules també utilitzen els lípids com a combustible.

Què és el catabolisme?  És una part del metabolisme, format pel conjunt de reaccions químiques de degradació, amb l’objectiu d’obtenir energia i matèria. Lesmolècules orgàniques inicials es van transformant en altres més senzilles, fins que al final s’obtenen els productes finals (productes d’excreció) i són lliurats a l’exterior de la cèl·lula. On s’emmagatzema l’energia alliberada del catabolisme?  En l’ATP El catabolisme és similar en tots els organismes, en autòtrofs i heteròtrofs.

 Les reaccions catabòliques són reaccions de transferènciesd’electrons.  Aquest tipus de reaccions s’anomenen d’òxidació-reducció (=reaccions redox).  La pèrdua d’electrons per part d’una substància s’anomena? Oxidació.  El guany d’electrons per part de l’altra substància s’anomena? Reducció.  Sempre que hi ha una substància que perd electrons (s’oxida), la glucosa, és perquè hi ha una altra que en guanya (es redueix), l’oxigen. FOTO SANTILLANA

 En elcatabolisme, l’alliberació d’energia en forma de calor si fos sobtada produiria la mort de l’organisme.  L’alliberació d’energia es fa d’una manera gradual i en forma química (ATP). Com s’aconsegueix?  No hi ha una única reacció química (com succeeix quan es crema el paper) sinó moltes reaccions successives, i cadascuna catalitzada per un enzim.

 Els electrons de la glucosa no passendirectament a l’oxigen (últim acceptor d’electrons), sinó que hi ha un intermediari, quin?  Els coenzims transportadors d'hidrògens: NAD+ i FAD+.  Els electrons viatgen constituint àtoms d’hidrogen.  Treuen 2 electrons (2 e--) i 2 protons (H+), o sigui 2 àtoms d’hidrogen a la glucosa, i el NAD+ es redueix a NADH + H+ (deixa un protó lliure al medi).

 En el catabolisme, l’alliberació d’energia enforma de calor si fos sobtada produiria la mort de l’organisme.  L’alliberació d’energia es fa d’una manera gradual i en forma química (ATP). Com s’aconsegueix?  No hi ha una única reacció química (com succeeix quan es crema el paper) sinó moltes reaccions successives, i cadascuna catalitzada per un enzim.

 Els electrons de la glucosa no passen directament a l’oxigen (últim acceptord’electrons), sinó que hi ha un intermediari, quin?  Els coenzims transportadors d'hidrògens: NAD+ i FAD+.  Els electrons viatgen constituint àtoms d’hidrogen.  Treuen 2 electrons (2 e--) i 2 protons (H+), o sigui 2 àtoms d’hidrogen a la glucosa, i el NAD+ es redueix a NADH + H+ (deixa un protó lliura al medi).

 El coenzim NADH no passa directament els seus electrons a

l’oxigen, sinó que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Catabolisme
  • Glúcids
  • glúcids
  • glucids
  • Glucids
  • Glucids
  • Pràctica glúcids
  • Catabolisme vegà

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS