Comentari plató

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (619 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
- Doncs el mateix passa amb el bé. Si algú no és capaç de discernir amb la raó la idea de bé separant-la de totes les altres, ni d’obrir-se pas, com en una batalla, a través de totes les dificultats,esforçant-se per fonamentar les proves no en l’aparença sinó en l’essència i no sap arribar al terme de les dificultats amb l’argumentació intacta, ¿no diràs d´ell que no coneix el bé en si ni capaltre bé sinó que, fins i tot en el cas que assolisca alguna imatge del bé, ho farà per mitjà de l’opinió, però no de la ciència; i que en el seu pas per esta vida no fa més que somiar, enfonsat en unsopor del qual no despertarà en aquest món perquè anirà directament l´Hades per a dormir el son més profund?
- Sí, per Zeus! - va exclamar – diré tot això i amb totes les meues forces.
- Aleshores,si algun dia has d’educar en la realitat eixos fills imaginaris que ara cries i eduques en la teoria, no els permetràs, crec jo, que siguin governants de la polis i dirigeixin els assumptes mésimportants mentre estiguen privats de raó, com a línies irracionals.
- No, en efecte – digué.
PLATÓ, La República (532c-e)

2. Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) elsignificat que tenen en el text els mots següents:[1 punt]
a) bé: és un principi il·luminador i creatiu, aquest fa possible el coneixement.
b) ciència: o millor dit episteme, és el coneixement del món deles Idees, que s’aconsegueix gràcies a la raó. És el major grau del coneixement i el més verdader.
3. Expliqueu el sentit de la frase següent del text: “Si algú no és capaç de discernir amb la raóla idea de bé...., ¿ no diràs d´ell que no coneix el bé en si ni cap altre bé."
Plató se centra en la seva filosofia sobre la teoria de les idees. Aquesta té dos mons diferents: Món de les Idees, queés la ciència (episteme), i el Món de les Coses, que és la opinió (doxa). El món sensible és canviant, per tant el subjecte d’aquest món són les coses, en canvi, l’intel·ligible és immutable,...
tracking img