Comentario de texto popper

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE TEXT. (1)
Ens trobem davant d’un text de Karl Popper que és una adaptació de La lógica de la investigación científica, que parla sobre la verificació i la falsació.
El texts’estructura en quatre paràgrafs. En el primer, Popper ens diu què és el que admetrà (un sistema susceptible a ser contrastat per l’experiència) i que això s’ha de fer a través de la falsació. Al segon paràgraf,ho explica una mica més detalladament i més, “radicalment” en el sentit en que afirma que no acceptarà que un sistema científic pugui ser determinat com a definitivament positiu, però en canvi, sí quese’n podrà determinar un com a definitivament negatiu, a través d’experiments empírics (amb la paraula empírica es refereix a allò que queda demostrat a través d’un experiment, no a través decàlculs.) El tercer paràgraf és tot sencer ocupat per un exemple d’això que ha explicat en els dos anteriors. Al dir “plourà aquí demà” estàs parlant d’un fet empíric, ja que pot ser que demà plogui, o que no,i dir: “Plourà o no plourà aquí demà” no és un fet empíric ja que no pot ser negat. L’últim paràgraf i el més llarg, explica els fonaments de la seva proposta, basada en que hi ha una asimetria entrela verificabilitat i falsabilitat, i que aquesta asimetria es deriva de la forma dels enunciats universals, perquè aquests enunciats no són deduïbles d’enunciats singulars però sí que poden estar encontradicció amb aquests. Per tant, és possible argumentar de la veritat d’enunciats singulars la falsedat d’enunciats universals. Per exemple: Tenim un enunciat que diu que en un lloc determinat i enun moment determinat es va veure un corb que no era negre, lògicament deduirem que “Tots els corbs són negres” és un enunciat fals.
El text, per tant condueix a la clara conclusió de que el mètodede falsació és el mètode a seguir, i ho fa clarament, primer plantejant-nos que ho ha de ser, després donant-nos l’explicació pertinent i posant dos exemples perquè quedi ben clar que aquest és el...
tracking img