Criterios correccion oral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (977 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Grau de coneixements orals (A2)
Redacció de 50 paraules (100 punts)
Les redaccions han de ser pròpies i complir les propietats mínimes d’adequació i
coherència, i han de redactar-se en el momentde la prova. A més, l’escrit ha de quedar
complet i arredonit.
Quan una redacció infringisca de manera greu algun dels requisits anteriors, per
exemple, quan no tracte en absolut d’un dels dostemes proposats o quan l’examinand
actue fraudulentament, tindran una puntuació global, en els dos apartats de la redacció
(propietats textuals i correcció), de 0 punts.
Les redaccions que no arribenal 75% per cent de l’extensió demanada tindran una
puntuació global, en els dos apartats, de 0 punts.
Adequació, coherència, cohesió, extensió i presentació (50 punts)
Adequació
El textaconseguix el propòsit comunicatiu i s’ajusta, lingüísticament, a la situació
comunicativa.
Coherència
La informació expressada s’ajusta quant a quantitat, qualitat i rellevància al que
demana el text.Cohesió gramatical
El text conté els elements lingüístics apropiats i està ben articulat.
Cohesió lèxica
El lèxic és l’apropiat per a la bona construcció del text.
Extensió i presentacióL’extensió insuficient (d’entre un 75% i un 99% de les paraules que es demanen) i la
presentació inadequada podran descomptar punts del total d’este apartat.
Correcció: morfologia i sintaxi, lèxic inormativa ortogràfica (50 punts)
Es corregix el text sencer.
Es descompten 3 punts per error. Es compta un error per paraula. Els errors repetits no
descompten. Les paraules inintel·ligibles es comptencom un error.
Morfologia i sintaxi
Conjugació dels verbs regulars i irregulars: formes personals i formes no personals.
Concordança verbal (subjecte-verb).
Flexió nominal: gènere i nombre.Concordança nominal (substantiu-determinantadjectiu).
Flexió dels determinants.
Els pronoms personals.
Adverbis, conjuncions i preposicions d’ús freqüent.
Lèxic
Lèxic del nivell i interferències...
tracking img