Currículum

Páginas: 22 (5312 palabras) Publicado: 15 de junio de 2010
0. Definicions de Sistema educatiu

Per començar a parlar del currículum, és important tenir clar el concepte de sistema educatiu, ja que és on s’ aplica la funcionalitat curricular.
 Forma objetiva y propia de como un país organitza i planifica legislativamente y desarrolla a la practica la educación de sus ciudadanos en un momento de su historia. (Vicente Garrido, 1993)
 El sistemaeducativo es un conjunto de instituciones de amplitud nacional, destinadas a la educación formal, cuyo control e inspección general es al menos en parte incumbencia del estado. (Archer, 1979)
Garcia Garrido (1993) ens recomana aquest esquema per entendre la naturalesa del sistema educatiu:
-Estudis del context. S’ especifiquen tres marques que poden ajudar a entendre-ho: sociocultural, sociopolític isocioeconòmic.
-Evolució des dels orígens. S’ ha de justificar que un sistema escolar es un producte de la historia.
-Descripció de la seva estructura. Com s’ organitza i quin es el reflex que posseeix en les institucions.
- Estudi d’ alguns problemes de rellevància i oportunitat, en especial aquells que els sistemes educatius no han estat capaços de solucionar i s’ arrosseguen en el temps.1.Currículum

Definir un currículum suposa establir les intencions d’ un sistema educatiu sobre els seus alumnes. És a dir; seleccionar entre tot el que és factible aprendre, el que realment s’ aprendrà a les institucions educatives. Per tant el currículum respon a les preguntes relatives al què ensenyar i avaluar, i al cóm i quan fer-ho.

1.1.Definicions

- És l’ instrument deplanificació de la activitat educativa, amb el qual s’ articula el procés de la vida acadèmica i el conjunt d’ actuacions dels docents, com a nexe, entre teories pedagògiques, psicològiques i contextos socioculturals concrets y específics.
- Cuando definimos el currículum estamos describiendo la concreción de lasfunciones de la propia escuela y la forma particular de enfocarlos en un momento histórico ysocial determinado, para un nivel o modalidad de educación, en un entramado institucional, etc. (Gimeno Sacristán, 1998)
-El conjunto de objetivos ,contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación en cada uno delos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente. (Ley Organica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, artícle4)
- Currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación dentro de un sistema educativo que regulan la práctica docente.

1.2. Classificació del currículum
Abans de distingir entre els diferents tipus de currículum definirem les seves característiques, és necessari tenir clars els diferents components, els camps que compren i les seves dimensionsgenerals i especifiques.
-Components
És generalitzada la idea d’ agrupar els diferents components del currículum partint de certs interrogants. Són els següents:
Què ensenyar?. Defineix els objectius o aspectes del desenvolupament del subjecte que s’ han de promoure i els continguts educatius que se seleccionen per assolir-los.

Quan ensenyar?. Temporalitat en la que es desenvolupen elscontinguts.

Cóm ensenyar? Mètodes d’ intervenció docent com mediador del aprenentatge i els materials d’ ensenyament que faciliten la feina dels alumnes en relació als continguts.

Què, com i quan avaluar?. Qüestions relatives al procés d’ avaluació.


-Camps que compren
Els aspectes estructurals formals: disposicions oficiales, estatuts, reglamentacions, plans i programes d’ estudi,organització jeràrquica de la institució escolar, conjunt de normes que regulen la vida escolar.

Els aspectes procedimentals pràctics: fonamentals per a comprendre la seva constitució determinant y el seu devenir en les institucions escolars.

-Dimensions:

a- Generales:
La Social: eludeix el conjunt de múltiples determinacions que conformen la totalitat social, on es desenvolupen els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Curriculum
  • Curriculum
  • Curriculum
  • Curriculum
  • Curriculum
  • Curriculum
  • El Curriculum
  • Curriculum

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS