Derecho

Páginas: 6 (1309 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2010
Alumne: Sergi Carenys

Professor: Claudi Yoldi

SEMINARI SOBRE EL DRET PÚBLIC EUROPEU

L’autor del text, Eduardo García de Enterría fa una exposició sobre el que va suposar la revolució francesa en la formació del dret púbic, concretament en el dret administratiu i el que fa referencia a l’administració francesa ja que aquesta va esser el punt de referència per als posteriors païsoseuropeus que van aprofitar la essència dels conceptes i els marcs per a desenvolupar aquesta nova administració i la seva corresponent branca del dret.

Ara bé els principals conceptes que ens transmet l’autor que posteriorment seran desenvolupats són els següents: Que durant el segle XVIII la administració va tenir una crescuda espectacular degut a les noves tècniques de foment i aldesenvolupament de les ciències i les arts. Que la revolució francesa liberal fenomen concorregut a finals del segle XVIII i principis del XIX va crear uns nous esquemes en matèria de dret públic així com el que es coneix com la nova administració de caire liberal destinada a fomentar els serveis generals cap als ciutadans i a reconèixer una sèrie de drets i llibertats civils. Que el dret públicaixí com la nova administració va representar un instrument necessari per enderrocar el vell estat de l’antic règim alhora que suposava els fonaments del nou règim. Que un cop finalitzada la etapa revolucionaria amb l’entrada de la restauració de la monarquia aquesta nova administració de caràcter liberal i revolucionaria havia suposat tal avenç que no només es va mantindre sinó que va anarevolucionant i madurant fins a arribar a l’actualitat. Que en pocs anys aquest dret públic i el nou model d’administració es va expandir per Europa i finament per tot el món.

Per aprofundir una mica més cal recular en el temps i remuntar-se en la França del segle XVIII on la monarquia absolutista havia anat perdent poder com a conseqüència dels fenòmens econòmics socials tecnològics i culturalsque havien fet possible l’enfortiment de la classe del tercer estament anomenada “burgesia” aquesta era la classe econòmicament poderosa, però el règim absolutista no afavoria els seus interessos i calia fer un canvi en els sistema estatal modificant així la política, el sistema jurídic i el règim en general per això calia imposar una sèrie de principis com es el de la llibertat individual, elprincipi de igualtat, la separació de poders, principi de legalitat ,seguritat jurídica, etc... Per aconseguir tals propòsits calia per tant que la classe burgesa s’organitzés i tires endavant una revolució per tal d’enderrocar finament l’antic règim, fenomen que així va succeir. Ara bé un cop caigut el règim absolutista va començar la creació del nou estat i implantar tots aquells principismitjançant el procés de codificació i la separació de poders, i ara bé el que aquí ens interessa calia suprimir aquella vella administració real i el caos juridic que la règia i que fossin els ciutadans independentment o per mitjà d’associacions lliures atenguessin les seves necessitats, però a la pràctica es va donar el fenomen contrari, l’administració va experimentar un desenvolupamentespectacular degut als principis de igualtat i individualisme. I va esser llavors quan amb la etapa de Napoleó conclou que cal una organització administrativa basant-se en els principis revolucionaris, i que la llei fos l’únic instrument per a regir la administració a l’hora que aquesta fos el seu braç executor per tant va sotmetre la administració al principi de legalitat eliminant per tant tot el quefeia referència a qualsevol tipus de arbitrarietat (perfecte mecanisme per garantir la igualtat i la llibertat individual ). També va integrar el principi de sobirania nacional ja que la Convenció era l’òrgan encarregat de interpretar i aplicar les lleis i alhora era el transmissor de la voluntat del poble, va esdevenir mitjançant les successives delegacions òrgan de resolucions de recursos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Derecho De Los Derechos
  • derecho al derecho
  • EL DERECHO DE LOS DERECHOS
  • Del estado de derecho al derecho del estado
  • el derecho en el estado de derecho
  • Derecho
  • Derecho
  • Derecho

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS