Dirección de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4543 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. (1 punt) Contesta les següents qüestions sobre les funcions directives d’una empresa:

a. És cert que a mesura que es puja en l’escala jeràrquica, els directius necessiten tenir més destreses conceptuals? Raona breument la teva resposta.

Sí, és cert ja que els directius d’alt nivell són els màxims responsables d’una empresa i, com a tals han de ser capaços de tenir capacitat integradoraper a analitzar l’empresa com un tot (més enllà del dia a dia i de la realitat de cada unitat), saber identificar els elements més importants i les seves interrelacions, així com tenir una visió a llarg termini.

Això no vol dir que altres directius de nivells inferiors no puguin tenir aquestes destreses, però en tot cas és important que les tinguin els que tenen una major responsabilitat al’empresa, o sigui, aquells directius que ocupen els llocs més alts de l’escala jeràrquica.

b. Analitza el següent article sobre l’empresari Kike Sarasola, creador de la cadena hotelera Room Mate i digues quines destreses destacaries d’aquest directiu com a claus del seu èxit. (http://www.emprendedores.es/var/em/storage/original/application/e1af8d2baec326bf7a6795c07c5ce1f1.pdf).

En aquestempresari es poden destacar principalment les seves destreses conceptuals ja que ha estat capaç de generar un nova idea de negoci en un mercat gairebé copat, com és el mercat de l’hoteleria, i en el que ha sabut trobar una nova oportunitat oferint un producte diferent. I, a més, seguint el mateix model de negoci ha sigut capaç d’extrapolar aquesta idea oferint espais per oficines (Perfect BusinessRoom).

Es podrien assenyalar també les seves destreses interpersonals quant a la seva capacitat empàtica per posar-se en el lloc dels altres (especialment en el lloc dels clients), així com la seva capacitat de treballar de forma exitosa amb el seu equip (tant la resta de l’equip directiu com els treballadors al seu càrrec).

c. Posa una exemple d’una decisió que s’hagi pres a l’empresa Room Matei classifica-la segons el nivell organitzatiu i segons el tipus de problema que s’afronta i la solució manejada. Justifica la resposta.

Un exemple podria ser la decisió d’obrir locals d’oficines com a “Perfect Business Room” a diferents indrets nacionals i internacionals. Aquesta decisió es pot classificar com:

• Segons el nivell organitzatiu, es tracta d’una decisió estratègica adoptadaper l’alta direcció i que implica el desenvolupament d’una nova línia de negoci.

• Segons el tipus de problema que s’afronta i la solució manejada es podria considerar com una decisió adaptativa ja que es tracta d’un canvi incremental sobre la situació actual. Aquesta decisió suposa adaptar a una nova activitat, un model de negoci del qual ja es tenen resultats coneguts i experimentats perl’empresa en el passat.

Una altra podria ser la decisió d’oferir als hotels únicament els serveis bàsics d’allotjament (sense serveis complementaris com ara gimnàs, cafeteria o servei d’habitacions) però que aquest servei bàsic suposi en un moment donat facilitar al client tot allò que pugui necessitar (segons el directiu -la paraula “no” no existeix en la seva filosofia-). Aquesta decisió es podriacatalogar com:

• Segons el nivell organitzatiu, es tracta d’una decisió tàctica, ja que fa referència a com es distribueixen els recursos disponibles de manera eficient per assolir els objectius de l’empresa.
• Segons el tipus de problema que s’afronta i la solució manejada es podria considerar com una decisió innovadora ja que estan oberts a adaptar-se a qualsevol necessitat dels seus clients.I una altra decisió podria ser la comercialització via Internet:

• Segons el nivell organitzatiu, es tracta d’una decisió tàctica, ja que fa referència a com es distribueixen els recursos disponibles de manera eficient per assolir els objectius de l’empresa.
• Segons el tipus de problema que s’afronta i la solució manejada es podria considerar com una decisió rutinària, ja que els...
tracking img