Dret mercantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5140 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Ordenament jurídic i dret mercantil

Només podem parlar de Dret en un context en el que existeix l’estat.
Què és l’estat?: es una idea abstracta, no material, que es forma pel conjunt de tres elements que són:

- Un conjunt de persones, comunitat, amb signes d’identitat propis (llengua, costums, etc.).
- Un territori propi, les fronteres delimiten la sobirania de l’estat.- Organització política, aplicació de la divisió de poders (legislatiu, executiu i judicial).

Legislatiu: poder per elaborar lleis. Es dur a terme per les corts generals (congres de diputats i senat).

Executiu: poder per executar les lleis. Es dur a terme pel govern i l’administració pública (funcionaris públics, treballador pel estat).

Judicial:poder per fer complir les lleis.

Ordenament jurídic: conjunt de pautes de conducta obligatòries en el seu compliment i que l’estat ens pot imposar imperativament.

Normes jurídiques: pautes de conducta que imposa l’estat.

Normes de correcció social: norma d’educació, cultural. El seu compliment preocupa a la societat, no al govern.

Les fonts del dret mercantil

Les fonts de dret sónl’origen de les formes jurídiques. Hi ha dos tipus de fonts:
F. Directes:
Lleis
Costums
Principis generals del dret

*Aquestes fonts s’estructuren de manera que la superior sempre té més importància que l’inferior (llei>costum>principi).

Llei: norma que precedeix dels òrgans a qui l’estat ha donat competència constitucional per fer-ho.
Existeixen diferents tipus de lleis ques’organitzen jeràrquicament, les lleis inferior no poden contradir les lleis superiors.

- Constitució del 78

- Lleis orgàniques (LO) amb Majoria absoluta
Regulen ( drets fonamentals i llibertats públiques.
( estatuts d’autonomia
( Regim electoral general

- Lleis ordinàries amb majoria simple

- Normes amb rang de llei (executius), només en cas d’urgent necessitat.

-Reglaments (executiu per desenvolupar lleis)

Fonts Indirectes (ajuden a interpretar les normes jurídiques):
Jurisprudència: Conjunt de sentències del tribunal de justícia, document que ajuda a interpretar les lleis per solucionar un conflicte.
Doctrina científica: Conjunt d’estudis d’especialistes en dret. En dret mercantil s’anomena doctrina científicamercantilista.

La legislació mercantil

- No hi ha lleis orgàniques (LO)
- Lleis ordinàries:
Codi de comerç 22 agost 1885 (Norma Central). Trets principals de la legislació mercantil.
- Lleis Complementàries al codi de comerç:
20 març 1986 llei de patents
7 desembre 2001 llei de marques
10 gener 1991 llei de competència deslleial
3 juliol 2007 llei de competència
22 desembre 1999llei de S.A. (text reforç)
23 març 1995 llei de S. R. Limitada
16 juliol 1985 llei canviaria i del xec

Els usos de comerç

Sense llei s’aplica la costum (quasi sempre són locals): hàbit, repetició d’una conducta, que es converteix en obligació (els tribunals ens la poden imposar). Exemple: Tribunal d’aigües a València.
Les cambres de comerç recullen les pràctiques mercantils per tenirprova de l’existència dels costums.

Els Principis Generals del Dret (principis genèrics) són els de bona fe o equitat.

El Dret comú

L’ article 50 del codi de comerç: si no està regulat pel dret mercantil (normativa mercantil) s’aplicarà el dret comú (Dret Civil)

L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva incidència en el dret mercantil espanyol

A l’ UE es desenvolupen lleis,reglaments (obligatoris) i directives (orientatives) pel que en Dret Mercantil s’han de desenvolupar també.

2.- L'empresari i l'empresa (I)

L'empresari: Concepte i classes d'empresaris

* Empresa: activitat econòmica amb ànim de lucre dirigida a una economia de mercat, dirigida professionalment.
* Empresari: subjecte responsable de l’activitat econòmica de l’empresa. (2...
tracking img