Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1573 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1:
L’economia és la ciencia social que s’ocupa de con administren els recursos escassos, per produir béns i serveis i distribuir-los per al seu consum entre els menbres de la societat.Per a sadisfer les necesitats.
Principal problema de l’economia es l’escassetat. La necessitat de triar sorgeix perque els recursos són escassos.

Escassetat económica universal:afecta a tot el món(païsosrics i probres)

Relativa: els béns són escassos en relacío amd les
Escassetat física Necessitats de les persones.

La microeconomía; analitza les decisions(de ec.doméstiques, empresa, sector públic)
La macroeconomía; s’ocupa dels fenòmens que afecten el conjunt de l’economia.
A- Economiapositiva;estudia el comportament economia.

Teroria econòmica Economia aplicada
· microec. ·Estructura ec.(realitat present)
· macroec ·historia ec.(realitat passada) Ciencia.
economica
B- Economia normativa ---------------- Política Economia
(valora situacions i recoma- ·canviar la realitat ec. cap
na actuacions per a millorarel futur) al futur.

Recursos: elements bàsics utilitzats en la producció de béns i serveis.
N’hi ha de tres tipues de recursos:
1.Recursos naturals i factor terra, poden ser renovables o no renovables.
2.Factor treball, que pot ser físic o intel·lectual
3.Factor capital, que pot ser físic o real( edifici o maquinària), capital humà(formació profesional) i el capital financer( fonsdisponibles).
Tipus de necesitat;
materials o tangibles(roba, aliments,casa..)
no materials o intangibles(educació, oci..)
Activitat de l’ec.;Tota activitat social adreçada a sadisfer les necessitats humanes.
-Tres tipus d’activitats; de producció de distribució i de consum.
Necessitat humanes; és un concepte relatiu, ja que el desigs dels individus no són fixos.
-necessitats primàries per a podersobreviure.
-necessitats secundaries per a sadisfer els desijos.
Aquestes necessitats es sadisfan mitjançant BÉNS/SERVEIS que tenim diferentes tipus:
-Grau d’escassetat; lliures(gratuits, n’hi ha una quantitat ilimitada) i economics(escas).
-Funció: consum o capital.
-Grau tranformació; intermedi o final.
-Accés als béns; public o privats.
Cost d’oportunitat; d’una desició és allò a quehem de renunciar per obtenir alguna cosa. Tecnología; es la manera que és convinen els diferentes factors de la producció per a tenir un bé o servei. La quantitat máxima que puc produir a través d’una tecnología o recursos dels que disposa.
Frontera de posibilitats de la producció(FPP); donat uns recursos i una maquinaria la
máxima producció que puc produir. Mostras la quantitat máxima posibled’uns
béns/serveis que pot produir una ec.determinada amb els recursos i la tecnología de què disposa i donades les quantitats d’altres béns i serveis que també produeix.
La eficencia la utilització optima dels recursos disponibles amb una tecnología determinada.
-Mostra les quantitas màx. De béns i serveis q una ec. Pot produir fent servir tots els coneixements tecnologics i els factorsproductius de q disposa.
Aplicación de FPP:
Situació eficient: quan una economia es situa sobre la seva FPP.
Situació ineficient: quan una ec, es situa per sota la FPP, ja que són poc utilitzar.
Situació inabastables: la societat no té prou recursos per a produir aquesta convinació de béns.
El creixement ec.: suposa l’augment de la capacitat productiva/producció de l’ec. La FFP és desplaça a ladreta.
-Millora técnica
-Increment de capital
-Augment dels treballadors
-Nous recursos naturals.
Agents; ec.domestiques(families),empresa i s.p
Producte interior brut: valor monetari de tots el béns/ serveis finals que es produeixen en un país durant un any.
Sector economics:primari, secundari i terciari( els serveis poden ser públics o privats)
Tema2:
L’empresa és l’unitat básica de...
tracking img