Ecosistemes aquatics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (725 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECOSISTEMES

AQUÀTICSQuè és un ecosistema?

Un ecosistema, és un sistema dinàmic relativament autònom format per una comunitat natural i el seu medi ambient físic.

Unecosistema té en compte les complexes interaccions entre els organismes com les plantes, animals, bateris, algues, fongs i altres. Aquestes interaccions entre organismes es donen a través del que s´anomenaxarxa tròfica o xarxa alimentària que és una sèrie de cadenes alimentàries o tròfiques íntimament relacionades per les que circulen energia i materials en un ecosistema.

Aíxi, s´entén per cadenaalimentària o tròfica cadascuna de les relacions alimentàries que s´estableixen de forma lineal entre organismes que pertanyen a diferents nivells tròfics.

D´ecosistemes n´hi ha per tot el planeta.Passa que l´acció de l´home a una escala fins ara mai coneguda està influint en molts ecosistemes i fins i tot destruint-los. Alguns dels impactes ambientals de l´activitat humana sobre elsecosistemes són:

-Destrucció i fragmentació d´hàbitants.
-Canvit climàtic.
-Contaminació.
-Espècies introduïdes.
-Sobreexplotació.

Controlar el canvit dels ecosistemes pot ser un dels reptes mésimportants amb els que la humanitat s´haja d´enfrontar. La protecció dels ecosistemes naturals que queden en parcs naturals i altres àrees protegides és decisiva.

Ecosistemes Aquàtics

Elsrius formen part dels principals ecosistemes aquàtics. Així , genèricament, la quantitat, variacions i regularitat de les aigües d´un riu són de gran importància per a les plantes, animals i personesque viuen al llarg del seu curs.

Els rius i les seues zones d´inundació sostenen diversos i valuosos ecosistemes, no només per la capacitat de l´aigua
dolça per permetre la vida, sinó també perles nombroses plantes i insectes que manté i que formen la base de les cadenes tròfiques.

En el llit dels rius, els peixos s´alimenten de plantes i els insectes són menjats per les aus, amfibis,...
tracking img