El comienzo

Páginas: 12 (2878 palabras) Publicado: 22 de marzo de 2011
Suplemento núm. 35

Luns 31 decembro 2007

4441

Disposición transitoria primeira. Determinación transitoria dos limiares de crecemento económico a que se refire o artigo 7 desta lei. 1. Nos dous primeiros orzamentos cuxa elaboración deba iniciarse a partir do 1 de xaneiro de 2008, a taxa de variación do produto interior bruto nacional real que determine o limiar de crecemento económico pordebaixo do cal o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais do artigo 19.1 desta lei poden presentar déficit, será do 2 por 100 do produto interior bruto nacional. 2. Así mesmo, nos dous primeiros orzamentos cuxa elaboración se inicie a partir do 1 de xaneiro de 2008 a taxa de variación do produto interior bruto nacional real que determine o limiar de crecemento económico por riba docal o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais do artigo 19.1 desta lei deben presentar superávit, será do 3 por 100 do produto interior bruto nacional. 3. Transcorrido o período inicial a que se refiren os números anteriores, ou antes da dita data se concorren circunstancias excepcionais que así o aconsellen, as taxas de variación serán fixadas na forma establecida no artigo 7.3desta lei. Disposición transitoria segunda. Réxime dos plans de saneamento aprobados antes da entrada en vigor da lei. 1. Os plans económico-financeiros de saneamento das comunidades autónomas ou entidades locais do artigo 19.1 desta lei, aprobados como consecuencia de orzamentos cuxa elaboración debía iniciarse con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2007, continuarán transitoriamente en vigor poloprazo inicial para o cal foron aprobados. Neste caso, as comunidades autónomas ou entidades locais poderán presentar déficit nos exercicios para os cales, en razón da situación do ciclo económico, así se prevexa ou cando este se destine a financiar incrementos de investimento en programas destinados a atender actuacións produtivas, nos termos establecidos para o efecto nos artigos 7 e 8 desta lei. Osdéficits autorizados ao abeiro dos devanditos preceptos son adicionais aos previstos nos plans de saneamento que continúen en vigor. 2. O seguimento do cumprimento e execución dos plans económico-financeiros de saneamento a que se refire o número anterior levarase a cabo en función da base de entidades que constituían o seu sector de administracións públicas no momento en que foron aprobados.Disposición derradeira primeira. lei. Carácter básico da

respecto ás normas que teñan atribuída tal natureza conforme a disposición derradeira primeira. Disposición derradeira terceira. mativo da lei. Desenvolvemento nor-

1. Facúltase o Consello de Ministros, no ámbito das súas competencias, para ditar cantas disposicións regulamentarias sexan necesarias para o desenvolvemento desta lei, asícomo para acordar as medidas necesarias para garantir a efectiva implantación dos principios establecidos nela. 2. Para facer efectivo o cumprimento do principio de transparencia, mediante orde do Ministro de Economía e Facenda, co informe previo do Consello de Política Fiscal e Financeira das Comunidades Autónomas no que a estas afecte, determinaranse os datos e documentos obxecto de publicaciónperiódica para coñecemento xeral, os prazos para a súa publicación, e o modo en que aqueles deban publicarse. 3. As normas de elaboración dos orzamentos xerais do Estado, así como dos escenarios orzamentarios plurianuais, serán aprobadas por orde do Ministerio de Economía e Facenda. Disposición derradeira cuarta. Facendas forais.

1. En virtude do seu réxime foral, a aplicación á Comunidade Foralde Navarra do disposto nesta lei levarase a cabo, segundo o establecido no artigo 64 da Lei orgánica de reintegración e amelloramento do réxime foral de Navarra, conforme o disposto no Convenio económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra. 2. En virtude do seu réxime foral, a aplicación á Comunidade Autónoma do País Vasco do disposto nesta lei entenderase sen prexuízo do disposto na...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • comienza
  • Comienzo
  • comienzo
  • Comienzo de era
  • comienzos
  • Antes del comienzo
  • Los comienzos.
  • El Comienzo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS