Energies

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3746 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1r batxillerat
Energies
Estudi de les principals formes d’energia


Índex

1. Introducció
* Avantatges i inconvenients
2. Energia eòlica
* Avantatges i inconvenients
3. Energia solar
* Avantatges i inconvenients
4. Energia hidràulica
* Avantatges i inconvenients
5. Energia nuclear
* Avantatges i inconvenients
6. Energiatèrmica
* Avantatges i inconvenients
7. Altres energies
* Energia mareomotriu
* Avantatges i inconvenients
* Energia de la biomassa
* Avantatges i inconvenients
* Energia geotèrmica
* Avantatges i inconvenients
8. Conclusió
9. Bibliografia

1. Introducció

Aquest treball és un estudi per entendre les grans formes d’energia,aquelles que són més conegudes i més utilitzades. Entre aquestes energies hi distingim les no renovables i les renovables, les quals són les que properament s’investiguen més, a causa de la preocupació per l’entorn i el medi ambient i de trobar una forma d’energia eficient, inesgotable i barata. En aquest sentit, l’energia nuclear també és molt investigada.
De forma reduïda, simple i entenedora,procurem fer una explicació de cadascuna de les energies, distingint les seves variants, avantatges i inconvenients.
És molt interessant conèixer aquestes formes d’energia, per entendre i ser conscients dels avanços científics i tècnics, així com per, en alguns casos, adquirir una capacitat decisiva clara alhora de triar la forma d’energia que volem utilitzar a casa, per exemple, o per ser mésconscients dels problemes que origina o no al nostre voltant.

2. Energia eòlica

L’Energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes.
En l'actualitat, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançantaerogeneradors. L'energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i ajuda a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en reemplaçar termoelèctriques a base de combustibles fòssils, la qual cosa la converteix en un tipus d'energia verda. No obstant això, el principal inconvenient és la seva intermitència.
La denominació dels diferents tipus d’aerogeneradors depèn de la geometria d’aquests, aixícom de la forma en que el vent incideix sobre les pales.

Parts dels aerogeneradors:

 Les parts bàsiques:
* Pales: Capten l’energia cinètica del vent. Actualment es fabriquen de fibra de vidre. Totes les pales s’uneixen a un suport d’acer denominat eix
* Eix: Element que realitza la unió de totes les pales de l‘aerogenerador.
* Multiplicador: Permet la multiplicació de lavelocitat.
* Generador: També anomenat alternador, està format per una màquina elèctrica encarregada de transformar l’energia mecànica de rotació en l’energia elèctrica.
* Torre: Es el component que sustenta tot el conjunt de l’aerogenerador i l’uneix al terra.

Avantatges i inconvenients
Avantatge:
* Evita la importació de carbó, Petroli i materials radioactius.
* Evita grans impactesambientals com la pluja àcida i l’efecte hivernacle.
* Es barata i no produeix residus.
* Es renovable.
* La tecnologia necessària per instal·lar-la es senzilla.
* Crea llocs de treball.

Inconvenients:
* Grans impactes sobre la fauna i la flora.
* Seguretat per evitar els accidents provocats al caure els aerogeneradors.
* Impacte visual
* Fan molt soroll
*Interferència en els medis de comunicació.

3. Energia solar

L’energia solar és la energia obtinguda mitjançant la captació de la llum i el calor emesos per el sol. La intensitat d’aquesta energia disponible en un punt determinat de la terra depèn, del dia de l’any, de l’hora, i de la latitud.

Distingim dos tipus de radiacions la directa i la difusa. La radiació directa és la que...
tracking img