Errors

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (667 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
De que s’encarrega la metrologia dintre la gestió de la qualitat.
▪ Què és la intercanviabilitat? I quines són les seves implicacions en la gestió de la qualitat.
▪ Les següents expressionssignifiquen el mateix? perquè?
← 1,2 ± 0,1
← 1,20 ± 0,01
← 1,200 ± 0,010
▪ Explica la diferència entre comparació i verificació.
▪ Fes una llista de lescaracteristiques que podem verificar d’un element, i posa exemples del taller.
▪ Busca un exemple de mesura directe i un de mesura indirecte.
▪ Fes un llistat dels factors que afecten a laexactitud de la mesura i busca exemples concrets.
▪ Digues quin tipus de mesurament, comparació o verificació estem fent quant utilitzem un peu de rei.
▪ En la verificació d’una peça es pren unvalor numèric? Raona-ho.
l’ERROR
▪ Error relatiu: quocient entre l'error absolut i el valor real. S'expressa en tant per cent i ens indica el grau d'exactitud de la mesura.
▪ Errorabsolut: és el comès en fer una mesura d'una determinada magnitud. S'obté de la diferència entre el valor mesurat i el valor real de la mesura.

▪Habilitat de la persona que fa el mesurament.
▪ Instruments de mesura
▪ Grau de precisió i d'apreciació de l'instrument
← Precisió: Grau d'exactitud amb que es poden determinarels valors obtinguts en el mesurament.
← Apreciació: variació mínima de magnitud que es pot observar en l'escala de l'instrument de mesura.
▪ Condicions ambientals del lloc on es fa lamesura.

Tipus d’error
▪ ERROR ABSOLUT (Ea):
← És la diferència entre el valor mesurat (VM) i el valor real (VR)
← Ea = VM – VR
▪ ERROR RELATIU (Er):
← Ésel quocient entre l’error absolut i el valor real. S’expressa en %.
← Er = (Ea · 100) / Vr
← És la variació en % entre el valor mesurat i el valor real.


Tipus de mesura...
tracking img