Estandarización de hcl y valoración de naoh

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2042 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBJECTIU

Estandaritzar una dissolució de HCl a partir d’un patró primari per valorar la concentració d’una solució d’NaOH.

FONAMENT TEÒRIC

Estandarització d’una solució d’HCl per determinar la seva concentració per utilizar-la posteriorment com a solució valorant i determinar la concentració de NaOH.
Previament s’ha preparat el patró primari (dessecació) i utilitzarem el carbonat desodi, que és un bon patró primari perquè és una base débil i reacciona amb l’àcid clorhídric que és un àcid fort.

2HCl(aq.) + Na2CO3 (aq.) → 2NaCl(aq.) + H2O + CO2

Es fan els càlculs previs per determinar la quantitat de carbonat de sodi amb la pesada per diferència i la qüantitat aproximada de àcid clorhídic .
Es dissol el carbonat amb 100 mL d’aigua destil.lada i se li afegueixen unesgotes d’indicador, en aquest cas, taronja de metil i es valora l’àcid.
Una vegada estandaritzada la solució d’HCl i determinem que la seva concentració és apropiada per ser solució valorant, procedim a la valoració d’una solució de NaOH, la qual calcularem la seva concentració

HCl(aq.) + NaOH(aq.) → NaCl(aq.) + H2O(aq.)

MATERIAL I REACTIUS

* Pesasustàncies
* 6 Erlenmeyers
* 3buretes de 25 mL
* 4 gots de precipitats
* 3 embuts de vidre
* Espàtula
* Vareta
* Balança analítica de tres decimals
* Solució NaOH ~ 0'1M
Riquesa 98’8%
Corrosiu
* Solució HCl ~ 0'1M
Irritant
* Na2CO3
* Taronja de metil vermell (<3'1) taronja vermell (3'1-4'4)

PROCEDIMENTS

1) ESTANDARITZACIÓ DE LA SOLUCIÓ DE HCl

a) Calculs
Calculemel volum de HCl que suposem que es 0.1 M, tenint en compte que disposem d’una bureta de 25 mL i que gastarem aproximadament el 70- 80 % d’aquest:

70×25÷100=17'5mL
80×25÷100=20 mL
17'5+20=37'5mL÷2=18'75mL ≈18 mL HCl

b) Calculs patró primari:
Calculem la quantitat de carbonat de sodi (p.p.) necesaria per estandandaritzar la solució de HCl suposadament 0’1 M:
2HCl + Na2CO3 → 2Na2CO3+ H2O + CO2

18 ml × 0'1mLHCl1 L×1 mol Na CO 2 mol HCl×106 g Na CO 1 mol Na CO =0'0954g Na2CO3

c) Pesada per diferència:
Desprès de netejar el material adequadament, pesem el desacosta’ns-les a la balança analítica amb la quantitat aproximada de Na2CO3 a obtenir. Anem extreient el patró primari en un erlenmeyer amb l’ ajuda d’una espátula amb l’objectiu d’aproximarnos al pes desitjat ambla máxima exactitut posible (0’0954 g). Aquest procediment ho repetim 3 vegades com es mostra a continuació.

PESADA | DETERMINACIONS |
| 1 | 2 | 3 |
Massa a mesurar de Na2CO3 (g) | 0’095g |
Tara del pesasustàncies ple | 81’241g | 81’530g | 81’397g |
1ª tara delpesasustàncies després de retirar el producte | 81’180g | 81’513g | 81’302g |
2ª tara del pesasustàncies després de retirar el producte | 81’165g | 81’458g | _______ |
3ª tara del pesasustàncies després de retirar el producte | 81’146g | 81’432g | _______ |
4ª tara del pesasustàncies després de retirar el producte | 81’125g | _______ | _______ |
5ª tara delpesasustàncies després de retirar el producte | 81’119g | _______ | _______ |
Massa de Na2CO3 | 0’095g | 0’098g | 0’095g |

d) Estandarització del HCl:
Les tres determinacions les disolem en 100 mL d’ H2O destilada amb l’ajut d’una vareta i afegim unes gotes de l’indicador, en aquest cas taronja de metil. Per altre banda posem la bureta a la pinça fixada al suport i procedim a la valoracióde HCl continguda a aquesta. Anotem el volum consumit de HCl:

1ª estandarització | 17’5 mL d’HCl |
2ª estandarització | 18’4 mL d’HCl |
3ª estandarització | 17’9 mL d’HCl |


e) Càlculs i resultats finals:
Amb les dades obtingudes determinem la concentració exacta de la solución d’ HCl suposadament 0’1 M.

-Dades experimentals:

Estandaritzacions | Pes Na2CO3 (g) | Volum...
tracking img