Estudio comparativo de la generacion de energia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3005 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAPITULO I
DA ASOCIACIÓN EN XERAL

Artigo 1º: Procédese a adaptar os Estatutos da Asociación que se denomina “ASOCIACIÓN FOLKLORICA MARMURIOS DE LEUCOIÑA”. A Asociación rexerase polos presentes Estatutos, pola lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de Asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2º: Son finsprincipais da Asociación:
Promover e organizar actividades folklóricas que contribuian o mellor coñecemento de tódolos pobos e a confraternización entre as distintas etnias.
Investigar dentro do ámbito folklórico.
Protexer o legado folklórico
Representar, na faceta investigadora-artístico-interpretativa a Galicia (fora dela) e a Pontevedra (zoa das Rías Baixas e terra de montes), onde selle solicite.

Artigo 3º: Para levar a cabo os seus fins, poderá a Asociación organizalas seguintes actividades:
Viaxes
Conferencias
Coloquios
Proxeccións e audicións
cursos
Actividades folklóricas
Como Asociación sen ánimo de lucro destinarase ós devanditos fins polo menos o 70% das rendas netas e outros ingresos que se obteñan por calquera concepto exceptuándose as achegasefectuadas en concepto de dotación patrimonial. Os asociados e familiares non serán os principais destinatarios das actividades realizadas pola Asociación.

Artigo 4º: O domicilio principal e permanente da Asociación radicará na localidade de Pontevedra, Praza Curros Enriquez nº 10, CP 36002, Teléfono 986852030.
Poderanse utilizar outros locais asociativos adicionais noutras cidades, mediante acordoda Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dando conta do seu acordo ó Organismo encargado do Rexistro de Asociacións. Para os efectos de comunicacións e notificacións sinálanse como preferentes as seguintes direccións:

Domicilio: Praza de Curros Enriquez nº 10
Localidade- Pontevedra CP 36002
Teléfono 1: 986852030

Artigo 5º: A Asociación enfuncións dos seus fins e da ubicación do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades na provincia de Pontevedra.

Artigo 6º:
1. A duración desta Asociación é de carácter indefinido e só se disolverá, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.
2. A Asociaciónrexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.

CAPITULO II

DOS SOCIOS

Artigo 7º: Poderán ser integrantes da Asociación tódalas aquelas persoas físicas ou xurídicas, con plena capacidade de obrar ou tralo acordo do órgano competente da persoa xurídica, que reúnan os seguintes requisitos:
a. Ser maior de idade
b. Ter capacidadede obrar.
c. Poderán ser membros desta asociación todas aquelas persoas que non cumprindo os requisitos do apartado a e b do presente artigo, o soliciten e sexa aprobado por maioría da xunta directiva.

Artigo 8º: Dentro da Asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados:
a) Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a Acta Funcional.
b) Numerarios, aquelas persoasque ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
c) Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación.

Artigo 9º: Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:
1. Tomar parte nas Asembleas con voz e voto.
2. Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos.
3.Tomar parte en cantas actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.
4. Gozar de tódalas vantaxes e beneficios que a Asociación poda obter.
5. Ter copia destes Estatutos.
6. Ser informados sobre a composición da Xunta Directiva.
7. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
8. Facer suxerencias os membros da...
tracking img