Fomrulario para ingresar el tiempo

Páginas: 2 (347 palabras) Publicado: 11 de enero de 2012
JABEL

®

FILTR AKTYWNY J - 266 DO SUBWOOFERA SAMOCHODOWEO
Filtr przeznaczony jest do wspó³pracy z subwooferami aktywnymi. Pojedyncze napiêcie zasilania umo¿liwia zastosowanie uk³adu wsamochodowych systemach audio. Filtr sk³ada siê ze wzmacniacza ró¿nicowego, regulowanego filtra dolnoprzepustowego, oraz stopnia wyjœciowego.

Sygna³y do sterowania filtra mog¹ pochodziæ z wyjœæg³oœnikowych radioodtwarzacza lub z wyjœcia liniowego(je¿eli odtwarzacz takie posiada). Podwójny potencjometr P1 umo¿liwia regulacjê odciêcia czêstotliwoœci w zakresie 40-200Hz. Czêstotliwoœci powy¿ejustawionej wartoœci zostaj¹ t³umione. Potencjometr P2 s³u¿y do regulacji poziomu sygna³u wyjœciowego. Uk³ad wyposa¿ony jest w prze³¹cznik fazy sygna³u (0-180o), potrzebny do dopasowania zgodnoœcifaz g³oœnika niskotonowego i pozosta³ych g³oœników. Monta¿ rozpoczynamy od wlutowania zworek (oznaczonych jako J1 i J2). W nastêpnej kolejnoœci montujemy elementy najni¿sze tj. rezystory,kondensatory, a nastêpnie elementy o wiêkszych gabarytach: prze³¹cznik, potencjometry. Prawid³owo zmontowany uk³ad nie wymaga ¿adnych regulacji. Uk³ad filtru mo¿e wspó³pracowaæ z zestawem J-257(Samochodowy wzmacniacz mocy 70W). Sposoby pod³¹czenia Ÿróde³ sygna³u do wejœcia filtra przedstawiaj¹ rysunki. Uwaga! Je¿eli radioodtwarzacz wyposa¿ony jest w wyjœcie liniowe rezystory R1 i R2 w uk³adziefiltra nale¿y wymieniæ na 47kW.

Schemat ideowy

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU: US1,US2................................TL072 US3........................................78L09 PodstawkaDIP8....................2 szt. C1,C2.........................470nF/MKSE C3...............................680nF/MKSE C4..............................100nF/MKSE C5...............................47nF/MKSEC6..............................1uF/MKSE C7..............................470uF C8..............................220uF C9,C11......................100nF/ceramiczny C10...........................100uF...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tiempo Libre Tiempo Para Ti
  • Sin Tiempo Para Soñar
  • para mis tiempos
  • Criterios Para El Ingreso De Trabajadores
  • Problematica Para Ingresar A La Uam
  • Papeles Para Ingresar A La Utp
  • PROGRAMA PARA LA REVISIÓN DE INGRESOS
  • Solicitud de ingreso para preparatoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS