Formació i actualització de la funció pedagògica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2282 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 16 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Formació i Actualització de la Funció Pedagògica                                                                                                                          Graciela Cano

TREBALL DE SÍNTESI Nº 3

1.  Mentre  has  treballat  aquest  tema  has  pogut  conèixer  com  es  planifica  la  formació  a diferents nivells i quin és el rol que té cada professional en el procés de la planificació. Respon a les preguntes següents: a. Quines diferències hi ha entre la Macroplanificació i la Microplanificació.     Explica cada una d’elles comparant‐ne les diferències existents.

Macroplanificació Planificació general Territorial Administracions / Gestor

Microplanificació Planificació específica Centre / Aula Formador

En  primer  lloc,  quan  parlem  de  Macroplanificació  ens  estem  referint  a  tots  els objecBus,  conBnguts,  estratègies  metodològiques  i  proposta  d’acBvitats  que  formen  part  d’una  planificació general que no té en compte ni el formador que durà  a terme la formació, ni les  caracterísBques de l’alumnat, ni la situació econòmica  ni geogràfica del centre. És una proposta  pensada  per  donar  resposta,  de  manera   general,  a  un  conjunt  de  necessitats  que  s’han detectat a nivell global.  A través d’un procés de concreció s’arriba a la Microplanificació, que si que té en consideració  tots els  elements abans  esmentats,  i  que  es  dirigeix  de manera  més directa a  una  població  determinada amb unes necessitats determinades.  La   Macroplanificació  està  feta  a  nivell  territorial,  mentre  que  la  Microplanificació  depèn  únicament  de  les caracterísBques  del  centre  o,  fins  i  tot,  de  l’aula  on  es  durà  a  terme  la  formació. A  més  a  més,  els  encarregats  de  dur  a terme  la  Macroplanificació  són  les  Administracions  EducaBves o, com a molt, el gestor de la formació, però en el cas  de la Microplanificació és el  formador el que es fa càrrec de concretar els objecBus, estratègies, conBnguts, acBvitats i Bpus de formació que s’anomenen a la Macro, a uns problemes i un context molt específic. 

1

Formació i Actualització de la Funció Pedagògica                                                                                                                          Graciela Cano

b.  Qui s’encarrega de gesPonar la formació?  Ja fa un temps que les organitzacions conten amb un nou concepte d’insBtució i amb una nova  concepció  del  paper  de  la  formació.  Això  fa  que,  alhora,  també  evolucionin  els  perfils  professionals, i actualment la  persona que s’ocupa de gesBonar la  formació en les insBtucions  és el gestor de la formació.           Quin és el paper del gestor/a en el procés de formació?  El gestor de la formació s’encarrega  d’integrar les capacitats dels grups mitjançant la formació, ha d’estudiar processos, necessitats i estratègies per recolzar la consecució de coneixements i  habilitats.  També  es  fa  càrrec  d’analitzar  la  realitat  educaBva  de  la  organització  com  a  insBtució  que  ensenya  i aprèn,  de la detecció  i anàlisi  de  necessitats de formació  general i  específica  dels  alumnes, de potenciar els seus coneixements i de facilitar recursos educaBus. Elaboració de plans de formació, tria, dissenya, avalua i difon qualsevol proposta interna de la  insBtució,  pot  executar  algunes  de  les  accions  formaBves   i/o  es  posa   en  contacte  amb  el  formador  i  el  contracta i, finalment, s’encarrega de tota  la  logísBca,  documentació,  que faci  falta per cada projecte de formació.       Quin és el paper del formador/a en el procés de formació?El formador té a la seva disposició un pla de formació, i la seva feina és triar les tècniques de  formació més indicades segons les caracterísBques del seu alumnat per  tal  d’ajudar‐los en la  seva assimilació dels conBnguts.  Ha de propiciar un clima favorable al lliure intercanvi de les  idees, fomentar la parBcipació de  tots els alumnes, adaptar‐se al seu nivell, ...
tracking img