Formació i orientació laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (801 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
* Qüestionari unitat didàctica 7

1- El conveni col·lectiu s’anomena conveni col·lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil.
2- Fa referència al període de vigènciadel conveni, és a dir, la durada que pacten les parts negociadores. Excepte pacte en contrari, si un cop arriba la data de finalització del conveni no hi ha denúncia expressa de les parts, esprorrogarà d’any en any. Les part a què fa referència són l’empresa i el treballador.
3- Es constitueix una comissió paritària integrada per les organitzacions empresarials i sindicals signants delconveni per dur a terme la interpretació, la mediació, l’arbitratge i el seguiment del conveni, així com per corregir errors de redacció o omissions del text i de les taules salarials. Es reunirà un cop altrimestre amb caràcter ordinari i haurà d’aixecar acta de les reunions.
4- El conveni no pot anar en contra de l’Estatut dels Treballadors però el contracte pot millorar aquest conveni.
5-Formen part del grup II.
6- Un TEI ha de treballar 38 hores setmanals i 1.661 hores anuals.
7- Es dedueixen com a incloses dins de la jornada laboral anual un mínim de 20 hores destinades a laformació i al perfeccionament professional. No se li reduirà el salari al TEI, entra dins de les deduccions de la nòmina. Si és el treballador el que demana la formació voluntàriament haurà de ser enhorari no laboral.
8- Si un TEI realitza un torn de nit li correspondrà una retribució específica incrementada, com a mínim, en un 25% sobre el salari base, tret que aquest s’hagi establertconsiderant que el treball és nocturn per la seva pròpia naturalesa.

9-
| Estatut treballadors | Conveni TEI |
Màxim hores diàries | 9 hores | 9 hores |
Quantitat hores extres comunes a l’any |80 hores | 48’5 hores |
Retribució hora extra | Igual o superior a l’hora ordinària. També pot ser compensat amb períodes equivalents de descans retribuït. | Igual o superior a l’hora ordinària....
tracking img