Formació i orientació laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2745 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Introducció a les mesures generals d’ocupació

El Conveni Col·lectiu de Residències fixa unes pautes en el impuls d’ocupació (Contractació indefinida i Conversió de temporals en fixes), i diu el següent:

A fi de fomentar la contractació indefinida i de dotar d’una major
estabilitat els contractes vigents, s’acorda que totes les empreses afectadespel present conveni tindran un 80% de personal, sobre la plantilla
mínima que legalment li siga exigida en cada situació, amb contractes
indefinits a data 1 de gener de 2008 i durant tota la vigència
d’aquest conveni.
En el cas d’empreses de nova creació s’haurà d’arribar als percentatges
següents:
- A l’acabament del primer any d’activitat: el50%
- A l’acabament del segon any d’activitat: el 80%
- En conseqüència, els percentatges màxims de contractació temporal,
en qualsevol de les modalitats previstes en el present conveni,
seran els que resulten de restar al 100% de la plantilla els compromisos
de contractació indefinida establerts en el paràgraf anterior per
a cadaun dels anys de vigència del present conveni, a excepció dels
contractes en pràctiques i formatius.
- Per a donar efectivitat al compliment del percentatge acordat en
aquest apartat, les empreses que no els complisquen transformaran els
contractes temporals necessaris en indefinits fins a completar el percentatge acordat, per ordre de majorantiguitat, excloent-ne els contractes interins per a substitució de personal.
- Per a calcular el compliment dels percentatges acordats en aquest
apartat, es prendrà com a referència el nombre de llocs de treball ocupats de forma contínua l’any immediatament anterior.

Contracte Indefinit

La redacció de l’apartat 5 de l’article 15 del ET, que exclou als contractes formatius, derelleu i d’interinitat, estableix:

“Sense prejudici d’allò dispost en els apartats 2 i 3 d’aquest article, els
treballadors que en un període de trenta mesos hagueren estat contractats durant un termini superior a vint i quatre mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals, sigui directamento a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de duració determinada, adquiriran la condició de treballadors fixes.”
En canvi al Conveni Col·lectiu de Residències estableix:

Conveni (Article 13, Contracte indefinit)

El personal que en un període de 24 mesos haja estat contractat
durant unperíode superior a 18 mesos, amb solució o sense de continuïtat,
per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, per mitjà de dos o més contractes temporals, siga directament o a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de duració determinada, adquirirà la condició de personal indefinit. El que disposa aquestapartat no s’aplicarà a la utilització dels contractes formatius, de relleu i interinitat.

Contracte Temporal

Eventual per circumstàncies de la producció

L’ET estableix que la duració d’aquest contracte ha de ser d’un mínim de sis mesos en un període de dotze.

El Conveni col·lectiu estableix que podran tindre una duració màxima de dotze mesos, dins d’un període de divuitmesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquests causes. Si es subscriu per un període inferior a la duració màxima permesa es podrà prorrogar una sola vegada, sense que la duració total supere la duració màxima.

Per obra o servei determinat

Com estableix el Conveni Col·lectiu per a l’aplicació del contracte per obra o servei determinat, es tindran en compte les...
tracking img