Geotermia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Energia geotermica
A diferencia de les grans manifestacions dels processos geodinàmics interns que provenen de les grans profunditats de la Terra, com poden ser els volcans, o d'altres de menor magnitud i aprofitats des de fa molts anys com són les aigües termals, existeix un altre aprofitament geotèrmic denominat de molt baixa entalpia o solar que prové principalment de la radiació solaremmagatzemada en els primers metres de l'escorça de la Terra.

Una part important de la radiació solar que arriba a la Terra és absorbida per l'escorça terrestre en forma de calor. La gran massa de la Terra fa que la temperatura del terra, a partir d'uns 5 metres de profunditat, es mantingui pràcticament constant durant tot l'any.

A Catalunya, on disposem d'una important radiació solar, latemperatura del terra a profunditats de més de 5 metros és relativament alta (d'uns 8/14 graus) i podem considerar el subsòl, a petites profunditats, com a font de calor (energia), totalment renovable, inesgotable i constant.

Mitjançant un sistema adequat es pot transferir calor d'aquesta font exterior (subsòl) a un altre d'interior (habitatge), i utilitzar-la per a la calefacció i l'obtenciód'aigua calenta sanitària.

Alhora, la mateixa instal•lació, i segons la tecnologia emprada, pot absorbir calor d'un ambient i transferir-lo al subsòl, això comporta que el mateix sistema pot proporcionar la calefacció i la refrigeració amb una única instal•lació.

Utilització de l’energia geotèrmica en calefacció i refrigeració i ACS

En una simple mirada al sector energètic es pot veurel'escalada de preus que han tingut els combustibles fòssils, i la tendència similar que s’acosta al panorama del mercat elèctric. Ambdues realitats posen en dubte, econòmica i mediambiental, el sistema o model de consum energètic, que per a la climatització dels edificis es ve utilitzant en la projecció i execució de les obres.

Com a bàlsam apareix el Codi Tècnic de l'Edificació (en endavant CTE),amb el seu apartat HE d'estalvi d'energia, que alleugereix en certa mesura i aixeca barreres a l'exacerbat consum energètic d'unes certes construccions.
El CTE, pel que fa referència a energia tèrmica, centra els seus esforços en la envoltura de l'edificació i al aprovisionament d'aigua calenta sanitària i tanmateix obvia la font generadora de calefacció i refrigeració, segons les necessitats iubicació geogràfica de l'edifici. Malgrat això, el CTE deixa una porta oberta a aquest error amb les anomenades "Alternatives" davant la impossibilitat d'ubicar solar tèrmica, o amb aquells projectistes, promotors i constructors que no es conformen amb les imposicions bàsiques demandant una tecnologia més eficient amb avantatges a curt/mig termini.

Entre les esmentades alternatives del CTE tenencabuda les instal•lacions per a l'aprofitament d'energia geotèrmica, una de les tecnologies que més èxit ha tingut a països, amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica més alts, com Suècia, Finlàndia, Alemanya, etc. ..

Una de les tecnologies més importants per a l'aprofitament d'aquesta energia és la bomba de calor geotèrmica o bomba per a calor de font terrestre, que aprofital'energia tèrmica emmagatzemada en els cent primers metres de l'escorça terrestre.

La bomba de calor geotèrmica extreu calor del subsòl a una temperatura relativament baixa, i aconsegueix augmentar-la per a posteriorment utilitzar-la en sistemes de calefacció. L'augment de temperatura s'aconsegueix mitjançant el consum d'energia elèctrica amb un quocient de 4, és a dir que per cada kWhd'electricitat consumit la bomba de calor geotèrmica produeix 4 kWh de calefacció. A més a més existeix la possibilitat d'invertir el procés a l'estiu, recarregant la terra amb la calor absorbida en la refrigeració de l'edifici a climatitzar.

Les bombes de calor geotèrmiques treballen amb l'estabilitat de les temperatures que la terra genera, per la qual cosa el factor de funcionament estacionari es...
tracking img