Guia elaboracio memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2410 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEMÒRIA
ÍNDEX

1 MEMÒRIA 3
1.1 Sol·licitant 3
1.2 Objecte del projecte 3
1.3 Antecedents 3
1.4 Reglamentació 3
1.5 Activitat principal 4
1.6 Emplaçament: 4
1.7 Característiques de l’edifici: 4
1.8 Companyia subministradora 5
1.9 Potencia elèctrica 5
1.10 Instal·lació interior de l’habitatge 5
1.10.1 Escomesa 5
1.10.2 Caixa de Protecció i Mesura (CPM)6
1.10.3 Comptador 6
1.10.4 Derivació Individual 7
1.10.5 Circuit a terra 7
1.10.6 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció 8
1.10.7 Característiques dels circuits interiors 9
1.10.8 Instal·lació d'ús comú. 9
1.10.9 Instal·lacions en garatges. 10
1.10.10 Instal·lacions en locals de característiques especials. 10
1.10.11Instal·lacions amb finalitats especials. 10
1.10.12 Instal·lacions amb finalitats especials. 11
1.10.13 Instal·lació televisió, telèfon i porter. 11

MEMÒRIA

1 Sol·licitant

S'expressaran amb el màxim detall tant les dades relatives al propietari o promotor de la instal·lació, com del peticionari del Projecte Tècnic. Sense ànim de ser excloent s'aportaran com a mínim les següents dades al'efecte de notificació:

• Nom i/o raó social.
• Domicili social
• CIF.
• Telèfons i fax de contacte.
• Correu electrònic en cas de disposar d'ell.

2 Objecte del projecte

Descripció de motius i antecedents previs a l'elaboració del projecte que ens ocupa.

Exemple:
L’objecte del present projecte és dimensionar la instal·lació elèctrica que es pretén efectuar a unhabitatge unifamiliar de 3 plantes, a fi de legalitzar la instal·lació, poder realitzar la connexió a la Xarxa de Distribució Pública i obtenir la necessària aprovació, segons el preceptuat al punt 6 de la instrucció ITC-BT-04 del vigent “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”, (Decret 842/2002 de 2 d’agost, B.O.E núm. 224).

3 Antecedents

Quan correspongui. Per exemple en instal·lacionsexistents i rehabilitacions.

Exemple:
Es tracta de la posada al dia de la instal·lació d'un locals destinat a XXXXX i situat XXXXXXXX

4 Reglamentació

S'enumeraran quantes disposicions normatives siguin aplicable a un projecte d'aquestes característiques, tant de caràcter estatal com a regional o local.

Exemple:
• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons el RD 842/2002, de2 d’agost.
• Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 46 i 49.
• Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals.
•Reial Decret 1627/97 sobre distribucions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
• Normes UNE d’aplicació.

• Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en baixa tensió.
• Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista. (Com a exemple, quan calgui s’aplicarà la instrucció ITC BT 30 per a locals de característiquesespecials).

5 Activitat principal

En el cas d’un habitatge es detallen les característiques d’aquest i en el cas d’un local cal tenir present l’activitat que es durà a terme.

Exemple:
L’establiment objecte d’aquest projecte és un local destinat a XXXXXXXXXXXX al qual es pretén dotar de subministrament elèctric a traves de l’empresa XXXXXXXX.

La present activitat, es desenvolupa enel local amb una distribució tal i com es detalla als plànols adjunts. En aquest edifici a s’efectua l’activitat indicada en aquest projecte. Segons l’Article 3 del Decret 363/2004, i el punt 3 de l’ICT-BT-04 l’establiment que es descriu en aquest projecte s’inclou en l’apartat XX, les corresponents a “indústries en general”.

Segons el PGM (Pla General Metropolità), el local està situat en...
tracking img