Historia tema 6

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (753 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
23.Calcula rendiment motor trifàsic Pu = 73,6kW i que quan VL = 380V, I=140A am cos de 0,85.
Pabs = arrel de 3 x VL x IL x cos angles = arrel de 3 x 380 x 140 x 0,85 = 78323,33W
rendiment = Pu /Pabs = 73600/78323,33W = 93,97%
24.Calcula velocitat n motor trifàstic tetrapolar connectat a VL = 380V i f= 50 Hz i lliscament s = 0,05.
rendiment sub S = 60 x f / p = 60 x 50 / 2 = 1500 min-1
s =ns – n / ns 0,05 = (1500-n) / 1500 n = 1425 min-1
27.Diferències entre transformador ideal i real.
Són gairebé iguals, però la diferència està en que l'ideal treballa sensecàrrega.
28.Raona pk transformador es makina de rendiment elevat.
Pk com k es estàtica no té perdues mecàniques.
29.Què s'entén per relacio de transformacio?
Relació entre espires del primari i delsecundari. R sub t = N sub p / N sub s
30.Diferències entre transformador d columnes i cuirassats.
Els de columnes tenen dues columnes amb enrotllaments primaris i secundaris i el cuirassat ho té almig.
31.Calcula Ip, Is i Np d'un transformador monofàsic Sn= 100kVA, f=50Hz i 10000/400 V i 200 espires.
I sub p = 100000VA / 10000V = 10A
I sub s = 100000VA / 400V = 250A
r sub t = 10000V /400V = 25
25 = espires primari / espires secundari 25 = espires primari / 200 espires primari = 5000
32.Calcula rendiment transformador connectat a 380V i 50 Hz, I=26A, cos=0,8 quanalimenta a càrrega de 40A, cos 0,82, V =220V.
Rendiment = Pu / Pabs = V x I x cos / V x I x cos = 220 x 40 x 0,82 / 380 x 26 x 0,8 = 0,9129 → 91,29%
33.Aplicació dels transformadors trihexafàsics itridodecafàsics.
Alimentar sistemes de rectificació.
Tema 6
1.Avantatges d'utilitzar quadres elèctrics.
Simplifica connexió elements, facilita realització ús i manteniment, augmenta fiabilitat iseguretat usuaris.
2.Diferència entre seccionador i interruptor de càrrega.
Seccionador obre i tanca circuit sense càrrega, l'altre amb càrrega.
3.Què s'entén per sensibilitat d'un interruptor...
tracking img