Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1420 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Guió per a la identificació de necessitats educatives

Alumne:
- Informació sobre les condicions de la discapacitat de l' alumne i com afecten a l’aprenentatge. Amb la informació sobre les característiques comunes de la discapacitat podem obtenir informació rellevant sobre el seu ritme de desenvolupament i aprenentatge. Els alumnes amb retard mental tenen un desenvolupament més lent ipresenten les principals limitacions en els aspectes cognitius i d’aprenentatge (assimilar informació cada cop més abstracta i memoritzar-la, resolució de problemes, comprendre el món i a si mateix, emprar correctament el llenguatge, adaptar-se a les exigències socials, elaborar representacions que transcendeixin el context immediat) i en les habilitats socials i de comportament adaptatiu (adaptar-se aun context, ajustar-se a les demandes exigides per una situació determinada i anticipar situacions i reaccionar-hi).
- Aspectes de salut: se li va diagnosticar una encefalopatia idiopàtica des de llavors el seu desenvolupament és més lent. Tenir en compte si té altres problemes de salut mitjançant la coordinació amb els serveis de salut.
- Avaluació de les competències curriculars de l’alumne.Avaluar les fortaleses i limitacions del nen en relació als aprenentatges recollits en el currículum escolar, en quines àrees del currículum presenta Mario dificultats i en quines fortaleses i quin és el grau de desenvolupament que presenta. És a dir, allò que és capaç de fer en relació els objectius i continguts de les diferents àrees curriculars. Referent als aspectes cognitius Mario presentaun retard considerable en el desenvolupament del llenguatge, té un llenguatge expressiu molt reduït i costa entendre’l tot i que sap dir el seu nom. En relació al desenvolupament motor presenta dificultats en la coordinació motora i en la precisió motriu, presenta un caminar insegur i precisa ajuda per tasques com enfilar peces o pintar respectant els espais. Pel que fa a l’autonomia personal,participa, amb ajut, de les principals habilitats d’autonomia (higiene, vestit, alimentació). Aquestes informacions s’obtenen a partir de la informació que aporta l’escola, el professor i les probes que durà a terme el psicopedagog.
- Analitzar els treballs de Mario.
- Ritme i estil d’aprenentatge de Mario: Ritme més lent. Presenta dificultats a l’hora de reaccionar positivament davant lespropostes que se li fan, es bloqueja i presenta comportaments molt infantils. Comença a fer demandes sobre necessitats i interessos.
- Allò que Mario sap fer sol: sap dir el seu nom, identifica els objectes i els elements dels entorns més habituals, pot utilitzar objectes a partir de les funcions que els són pròpies.
- Allò que Mario pot fer amb ajuda: participa de les principals habilitats d’autonomia(higiene, vestit, alimentació), la seva comprensió millora si treballa en activitats i situacions en les que se li proporcionen referents visuals, puja i baixa escales agafant-se a la barana, precisa d’ajut per tasques que requereixen precisió motriu com enfilar peces o pintar respectant els espais.
- Obtenir informació sobre la interacció de Mario amb el professor i amb els companys. Mitjançantuna metodologia observacional a l’aula.
- Desenvolupament afectiu i emocional. El cercle relacional de Mario és molt reduït i es centra bàsicament en la família.
- Informació sobre l’ambient familiar i les seves relacions mitjançant entrevistes i la informació del centre. Esbrinar si l’entorn familiar li proporciona oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament. Els pares són molt pessimistesen relació a les possibilitats d’autonomia de Mario. El sobreprotegeixen, no estimulen la seva zona de desenvolupament proper i no confien en les seves capacitats d’influència educativa.

Context escolar: Aula:
- Analitzar la pràctica educativa a l’aula: metodologia, continguts, estratègies, recursos didàctics, seqüenciació, programacions de l’aula, criteris d’avaluació, ajust amb les...
tracking img