La guerra civil española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3182 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
“LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA”

de Pierre Vilar

Roger Llambrich
---- Fitxa bibliogràfica:

VILAR, Pierre.

Titol original: “La guerre d’Espagne” que s’anomena “La guerra civil espanyola” en la seva traducció al català.
Editorial Critica, S.A. (Barcelona).
1986 edició en francés (1986 traducció en català).
176 pàgines.

---- Presentació de l’autor:

Vilar, Pierre(Frontinhan, Llenguadoc 1906) historiador francès.
Fou professor de l’Institut Français a Barcelona del 1934 al 1936 i del 1945 al 1957, director d’estudis a l’École Pratique des Hautes Ëtudes des del 1951 i professor a la universitat de París des del 1965.
Començà estudiant geografia i, en analitzar el cas de Barcelona, s’adonà que no bastaven els factors geogràfics per explicar-lo, i derivà cap ala història, a la qual afegí l’estudi retrospectiu de l’economia. Experimentà la doble influència de Lucien Febvre i dels historiadors socialistes francesos (Jaurès i Labrousse), i arribà a formulacions pròpies, d’una història total d’inspiració marxista, entesa com “la sola ciència global i dinàmica de les societats”. La seva proposta metodològica, exposada el 1960 a Creixement econòmic i anàlisihistòrica, comença pel nombre dels homes, prossegueix amb la producció i el seu repartiment, amb els bescanvis, i acaba amb el moviment social i els fets polítics. Aquests elements, però, no són exposats aïlladament, com a l’escola dels “Annales”, sinó integrats en una síntesi vertebrada a partir del nucli, que resideix en l’economia, però no limitada al fet econòmic, sinò cercant d’assolirl’elaboració del model històricglobal. Els seus primers treballs d’història hispànica foren la petita Historie de l’Espagne (1947, amb nombroses reedicions ampliades), Le temps du Quichotte (1956), Le déclin catalan du bas moyen-âge (1959)- tots dos aplegats posteriorment en la compilació Crecimiento y desarrollo (1956)- Le Manual de la Companyia Nova de Gibraltar, 1709-1723 (1962), que presenta uneshipòtesis renovadores sobre els inicis del recobrament català, que data de la segona meitat del sXVII.
El seu treball fonamental i una de les obres cabdals de la histografia europea del sXX és Catalunya dins l’Espanya moderna (1962), encara inacabat. Posteriorment ha publicat Oro y moneda en la historia (1969), Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII (1979), Estat, nació, socialisme, estudi sobreel cas espanyol (1982), Hidalgos, amotinados y guerrilleros (1982), Iniciación al vocabulario del análisis histórico (1980) i La guerra civil española (1986).
Dirigeix la Història de Catalunya. El 1979 fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. El 1987 rebé el premi Ramon Llull del Consell del Congrés de Cultura Catalana.

---- Introducció:

El llibre analitza la guerracivil espanyola 1936-39 des d’una visió totalitzadora, és a dir el tema queda relativament ben delimitat, però en canvi tant el periode cronològic com el límit geogràfic són dificilment acotables; això és degut a que aquest llibre a diferència d’altres de la mateixa temàtica, a part d’explicar el fet més cruent de l’història recent espanyola ens dóna referències del primer terç de segle XX i finsi tot del segle XIX per explicar les possibles causes de la guerra, i també fa esment a fets succeïts amb posterioritat a la guerra, és a dir les conseqüències de la guerra. Pel que fa al limit geogràfic també hi ha dificultats per delimitar-lo, ja que tot i que el camp de batalla és l’Estat espanyol, hi ha influències externes provinents de molts altres països (alemanya, Itàlia, Anglaterra,França, URSS,...), i l’autor les analitza ja que en alguns casos poden ser decisives per a l’evolució i desenvolupament final de la guerra.

L’autor amb aquesta obra vol donar una visió totalitzadora, és a dir no només explicar la guerra en si (batalles, pèrdues humanes, destrucció,...), i si explicar el perquè d’aquesta guerra (vol que el lector arribi a comprendre el perquè es va produir), i...
tracking img