Les emocions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 46 (11359 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES EMOCIONS AMB NENS I NENES DE P5

PILAR XAPELLÍ BELBEL
MASTER EDUCACIÓ EMOCIONAL I BENESTAR
Universitat de Barcelona Facultat de Pedagogia Dept. MIDE

TUTORA: ISABEL PAULA CURS: 2008-2009 NIVELL: EDUCACIÓ INFANTIL P5 CENTRE: CEIP CAN SORTS Sentmenat Amparo López 93 7153422 Pàg. 0

LES EMOCIONS AMB NENS I NENES DE P5

GUIÓ DE L’INFORME:

1- INTRODUCCIÓ 2- FONAMENTACIÓ TEÒRICA 3-CONTEXTUALITZACIÓ 4- PROCÉS D’APLICACIÓ a. Necessitats identificades b. Relació de temes i sessions c. Intervenció i programa 1. Objectius

Pàg. 2 Pàg. 3 Pàg. 19

Pàg. 21 Pàg. 23 Pàg. 24

2. Activitats pel desenvolupament de competències 3. Metodologia 4. Paper del mestre i tutor 5. Criteris d’Avaluació a tres nivells

5. AVALUACIÓ 6. PROPOSTES DE MILLORA 7. CONCLUSIONS 8. BIBLIOGRAFIA 9.ANNEX

Pàg. 32 Pàg. 37 Pàg. 38 Pàg.39 Pàg.40

Pàg.

1

LES EMOCIONS AMB NENS I NENES DE P5

1.INTRODUCCIÓ El treball que m’he plantejat pel Master d’Educació Emocional (MEE) parteix del projecte que vaig realitzar fa 5 anys pel Postgrau d’Educació Emocional. En aquell moment vaig realitzar un projecte per treballar les emocions amb nens i nenes de P4. El projecte que plantejo acontinuació està adreçat a nens i nenes de P5. Com explicaré més endavant canvia una mica el plantejament . El projecte del Postgrau el realitzava sent la tutora del grup de P4 en canvi aquest any soc la mestra de reforç d’Educació Infantil i per tant el projecte està dirigit als tres nivells de P5.

Al llarg d’aquests darrers anys he aprofundit en l’àmbit de l’Educació Emocional; he realitzat diversoscursos, conferencies i jornades que m’han ajudat a endinsar-me i formar-me en aquest camp com per exemple: I Congréso Internacional de Inteligencia Emocional en Educación, L’Educació Emocional a l’Escola, III Jornades d’educació Emocional, entre d’altres.

Durant aquests anys també he pogut iniciar-me en el camp de la formació d’adults. Actualment faig formació per l’ICE de Barcelona, concretamenten la formació de professorat Interí. He fet un assessorament de 30 hores a Educadors de llars

d’infants a Martorell i diversos tallers d’educació Emocional a Rosa Sensat.

El fet de ser mestra d’educació Infantil durant 5 anys a la mateixa escola, el CEIP Can Sorts de Sentmenat, m’ha permès treballar d’una manera més sistemàtica i així poder veure una evolució en els nens i nenes i a lavegada afirmar que l’Educació Emocional ha de ser una part més en l’educació dels nens i nens si volem que aquests es desenvolupin realment d’una manera integral i global i aconseguir un millor benestar.

El projecte que presento a continuació és el resultat de l’ intervenció durant 30 hores en les tres aules de P5 de l’escola Can Sorts de Sentmenat. El projecte l’he estructurat de la següentmanera; En primer lloc la Fonamentació teòrica que justifica la posada pràctica i aplicació del programa. A continuació exposaré la metodologia emprada, els continguts a desenvolupar i les activitats que he utilitzat per aconseguir els objectius proposats. En l’apartat d’avaluació concretaré si s’han assolit o no els objectius i quines son les propostes de millora.

Pàg.

2

LES EMOCIONS AMB NENSI NENES DE P5

2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA

La Nova Llei d’educació la LEC reclama una escola que s’adapti entre d’altres als canvis accelerats de la societat actual., la societat i l’escola no estan canviant al mateix ritme. Actualment els nostres alumnes tenen moltes maneres d’accedir a la informació i als continguts. Per això cal reflexionar i adonar-nos que l’escola ha d’evolucionar cap unaaltre direcció. Potser cal que prioritzem d’altres aspectes que els serviran per conviure millor amb ells mateixos i en la societat que els envolta.

En el títol preliminar de la LEC, concretament en els principis de l’article 2 es parla de la importància de “la formació integral de les capacitats intel·lectuals, físiques, emocionals i socials dels alumnes, que permetin el ple desenvolupament...
tracking img