Licenciado en historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 84 (20998 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. AS RELACIÓNS INTERNACIONAIS DESPOIS DA II GUERRA MUNDIAL:• Cronoloxía:

- Máxima Tensión:

· Bloque comunista:

Pacto de Varsovia (1955)

Morte de Stalin (1953)

· Bloque capitalista:

Doutrina Truman (1947)

Bloqueo do Berlín Occidental (1948)

Creación da OTAN (1949)
-Coexistencia pacífica:

· Muro de Berlín.

· Crisis dos misiles de Cuba (1962)

· Interven Estados Unidos en Vietnam.

·A URSS desplega os seus misiles (1977)

· Invasión soviética de Afganistán ( 1979)

- Rebrote:
• Organización das Nacións Unidas:

Os aliados consideran necesaria a creación dunha nova organización internacional parao mantemento da paz e a seguridade internacional.- Antecedentes:

· Declaración de Saint-James do 12/06/1941: 6 Estados y representantes de 9 gobernos europeos no exilio.

· Carta do Atlántico do 14/08/1941: Os 26 países en guerra con Alemania comprometíanse a traballar pola creación dun sistema de paz e seguridade despois da guerra.

· Apoio soviéticoa un plano que contemplaba a creación dunha Orde Internacional basada na igualdade entre todos os seus membros (outubro de 1943)

· Avances cara unha maior concreción en Teherán, Dumbraton, Daks e Itali. O futuro organismo debía estar establecido nunha conferencia internacional á marxe de calquier reglamento dos eventuais tratados de paz que se puderan firmar.

· Conferenciade San Francisco: Aprobación de Preámbulos e os 11 artículos da Carta Constitutiva de New York. Os “Tres Grandes”, Francia e China, levaron a iniciativa. Entrou en vigor o 24 de outubro de 1945 e foi firmada inicialmente polos 50 países participantes na Conferencia de San Francisco e Polonia, considerados todos como membros fundadores. Actualmente hai 192 miembros.
- Obxectivos daONU:

· Mantemento da paz e seguridade internacional por diversos métodos (mediación, arbitraxe, adopción de sancións económicas o políticas, uso da forza…)

· Arranxo de disputas por medios pacíficos e a renuncia ó uso da forza e a intervención nos asuntos internos de calquer Estado.

· Respeto ó principio de igualdade de dereitos e é libre determinación dos pobos.· Cooperación internacional en materia económica, social, cultural e humanitaria.

· Respeto dos derechos humanos e fomento do progreso económico e social.
Un texto esencial da ONU: A Declaración dos Dereitos Humanos:

· Aprobada en París en decembro de 1948.

· Consta de 1 preámbulo e un texto articulado, ratificados por 48 Estados, nos quese concretan e reafirman os principios da moral e o dereito recollidos polas declaración estadounidense (1776) e francesa (1789)

· Entre o catálogo de dereitos recollidos sobresaen a igualdade natual dos homes, o respeto á liberdade persoal, de pensamento e opinión, a presunción de inocencia e o dereito de propiedade; así mesmo, recolle novas liberdades ignoradas no s XVIII como caso dasde domicilio, circulación, asociación e manifestación.
- Estructura:

· Asemblea Xeral:

o Órgano deliberativo máximo, formado por todos os Estados membros, cada un con un voto, que se reúne, como mínimo una vez ó ano, aínda que pode convocarse en sesión extraordinaria a proposta do Consello ou da maioría dos seus membros.

o O seufuncionamento descansa nas sesión plenarias e en 7 grandes comisión encargadas de cuestión políticas e de seguridade, económicas e financieiras, sociais, humanitarias e culturais, territorios baixo tutela, cuestión administrativas e xudiciais e asuntos xurídicos.

o Conta con 7 Comités permanentes de expertos e co tempo estableceu una serie de programas de actuación relativos...
tracking img