Marco teorico del estres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2750 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MARCO TEORICO DEL ESTRÉS

1. Introducció

L´estrés es un fenomen cada vegada mes freqüent, amb conseqüències que afecten tant a l’estat físic com psicològic de les persones; així com el bon funcionament de les empreses on els individus realitzen les seves taques laborals. Com a element que actua fent mínbar la salut tant a nivell individual com a nivell social s´convertit en principal objected’estudi de la seguretat i salut laboral.

El fet que avui dia ens veiem abocats a un augment de problemes relacionats amb l´estrés te a veure amb l’evolució que han tingut les feines dins del mercat laboral. En primer lloc cal destacar els canvis que s’han produït en les formes del treball. El treball ha evolucionat de ser majoritàriament una activitat física a una activitat mental, desolucionar problemes a gestionar coneixement. Aquet canvi es pot manifestar de moltes maneres. Pot traduir-se com una major especialització dels treballadors, amb mes treball repetitiu i pressions relacionades amb el temps que es te per realitzar les feines. O be per un increment del treball en equip on queda molt difuminat el límit de definició de lloc de treball. Avui dia existeix mes flexibilitat enel contingut de la relació laboral amb una gran varietat de formes contractuals i una multitud de funcions i polivalències que poden augmentar l´estrés i dificultar un bon repartiment de les carregues de treball.

Un dels sectors que poden patir mes l´estrés son els que s’associen al sector serveis. Aquet sector ha estat el que mes ha evolucionat amb diferencia, creant nous llocs de treball, ambnoves organitzacions que augmenten la complexitat de les relacions laborals per convertir-les en relacions de mercat on s’avalua la qualitat del servei que es proporciona al client extern o intern.

L´estrés es tracta de un risc lligat a ús de les tecnologies de la informació. L´utilització generalitzada de les noves tecnologies que en principi han de servir per facilitar al treballadorl’execució de les seves tasques ha significat també una major disponibilitat temporal i una dependència personal envers l’empresari, sense límits de temps o be amb jornades i horaris que no queden massa clars. La possibilitat de es poguí fer la feina des de casa sense cap limitació horària.

Per últim la globalització de l’economia fa que aquesta sigui cada vegada mes competitiva i això repercuteix alstreballadors, el ritme de treball a anat augmentant, mes hores de feina o mes temps a disposició de l’empresari i en conseqüència mes cansament i menys temps de descans. L´estrés es el resultat de l’adaptació del nostre cos i la nostra ment a aquests canvis, adaptació que requereix un esforç físic, mental i emocional.

Ara be, no sempre l´estrés te un caràcter negatiu. A vegades l’estrès actuacom a defensa davant de determinades situacions a les cuals ens enfrontem a la vida. L’augment de l´estrés pot millorar els nivells de salut i rendiment sempre que aixó no s’allargui en el temps o es doni amb excessiva freqüència i intensitat superant la nostra capacitat d’adaptació. Arribats aquet punt em de distingir entre Austres i Distres.

Austres o estrés positiu es l´estrés que exerceixuna funció de protecció del nostre organisme davant de canvis; ja siguin dins l’àmbit laboral o dins l’àmbit quotidià de la nostra vida.

Com diu el catedràtic de Psicologia Social i de les Organitzacions de la Universitat de Valencia Jose María Peiró Silla:

“Determinados tipos o niveles de estrés cumplen funciones positivas de estimulo y desarrollo y del manenimiento de la buena forma antesituaciones de cambio e incertidumbre en las que hay que desenvolverse.”[1]

Distres o estrés negatiu es l´estrés que es produeix davant d’una demanda excessiva i intensa o prolongada de activitat. Pot afectar-nos física i psicològicament per l’excés d’energia que es produeix i no es consumeix.

Dins el nostre treball ens referírem a l´estrés negatiu o Distres.

2. Definició d´Estrés....