Mecanismos sintácticos: expansión y substitución

Páginas: 3 (602 palabras) Publicado: 14 de enero de 2012
No nivel morfosintactico viven as dúas colunas trocais da posibilidade infinita das linguas. Una afecta á expansion do significado, e maniféstase nos sintagmas (a función adxectival e adverbial) y anivel oracional na coordenación e a subordinación, outra afecta a sustitución das clases de palabras como portadoras dun tipo de significación morfosintáctica:
a) Clase nominal e pronominal.
-Sustantivo: núcleo de sintagama, función de SUX e OD.
- Adxectivo: adxacente no sintagma nominal, posibilidad de transferirse a sustantivo núcleo de sintagma en certas condicións contextuais, como aausencia de núcleo sustantivo (nominal, pronominal, verbal, ou dunha estructura oracional sustantiva ou sustantivizada).
-Os pronomes uns son sustantivos, outros adxectivos e outros, segundo ocontexto que antes aclarábamos para os adxectivos, sustantivos ou adxectivos.
b) Clase adverbial: son complementos circunstancias da acción verbal, com o indica o seu nome. Moitas veces aportan valoresaspectuais á acción verbal. Tamén poden afectar á clase nominal e pronominal.
Agúns, como o non que afecta aos verbos, teñen de ser considerados morfemas (tamén mui, tan e outros que están nafronteira entre a semántica e a sintaxe).
Hay un grupo de sintagmas preposicionais que funcionan como adverbios (moitas preposición adverbializan o seu sintagma e oconvirten en CC, neste caso catacrético).d) Clase verbal: núcleo de oración.
Hainos intransitivos (sen OD), transitivos activos (con OD), transitivos pasivos (con SUXpac) e o verbo atributivo ser.
Dentro do verbo hai un grupo de formas(as chamadas non persoais) que son sustantivos (infinitivo (en latín tamén o supino e o xerundio) e adxectivos, os participios (e en latín o xerundivo e en español e galego-portigués o xerundio).Estas formas nominais poden actuar de núcleo verbal, pero sen deixar de actuar sintácticamente como sustantivos e adxectivos que son.
e) Preposicións: son palabras morfemas con mui diversos graos de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Anclaje de expansion mecanica
  • SINTACTICAS
  • sintactica
  • Expansion
  • Expansionismo
  • expansion
  • El expansionismo
  • EXPANSIÓN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS