Medi ambient, residus i reciclatge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2305 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESIDUS I RECICLATGE


Problemàtica

La natura ofereix gran quantitat de recursos que l’ésser humà aprofita mitjançant diversos i sofisticats processos d’extracció i transformació per tal de convertir-los en béns de consum. Però ens trobem amb el problema que molts dels recursos que fem servir com a matèria primera: són NO renovables i per tant s’exhaureixen són renovables però el temps derenovació és molt llarg Enfront d’aquesta situació podem: seguir utilitzant els recursos naturals existents, fins que aquests desapareixin buscar alternatives que minimitzin l’extracció dels recursos i que passin per la reducció del consum, la reutilització i el reciclatge. Apart del problema de l’exhauriment dels recursos, també ens trobem amb que els béns tenen una vida limitada i un cop fetsservir, els eliminem en el nostre entorn de forma irrecuperable. En els darrers anys s’ha produït un fort increment en la generació de residus (per fer-nos una idea, en els darrers 50 anys s’han generat la mateixa quantitat de residus que s’havien generat fins al 1960!). Existeixen diferents maneres per desfer-nos dels residus. Entre elles destaquem: incineració: consisteix en reduir-los acendres a través d'una reacció química de combustió, en la qual l'element combustible són els residus i l'element oxidant l'oxigen. Les plantes d'incineració es dissenyen per poder tractar un tipus o una gama determinada de residus (residus sòlids urbans, residus industrials no perillosos, residus hospitalaris etc.). L'objectiu d'incinerar els residus és de reduir el seu volum i risc, i alhora capturaro destruir les substàncies potencialment nocives que poguessin ésser emeses durant la incineració. trituració: procés de reducció de materials ús d’abocadors: són aquells llocs on es dipositen finalment les escombraries. N’existeixen de dos tipus:
Abocador clandestí (o incontrolat): és un lloc que sense consideracions mediambientals, és triat per algun grup humà per a dipositar les sevesdeixalles sòlides. Són greu font de contaminació, malalties i altres problemes. Abocador municipal (o controlat): és un abocador que sota certes consideracions o estudis de tipus econòmic, social i ambiental, és gestionat pels governs municipals. També són coneguts com "abocadors controlats" o "farciments sanitaris".

Ara bé, sense cap mena de dubte el mètode des del punt de vista de la contaminació,el consum d’energia i el consum de primeres matèries, és el reciclatge


Solució: codi de les 3R’s

El consum de productes de durada limitada, i l'ús d'embalatges i envasos ha fet créixer enormement, en pocs anys, la quantitat de residus que es generen en les ciutats més avançades Bona part d’aquests residus són recuperables mitjançant la recollida selectiva i el tractament posterior. Larecuperació dels residus redueix l’impacte de les deixalles sobre el medi ambient i, sobretot, permet estalviar energia i matèries primeres.

-1-

Aplicar la regla de les 3 R’s de forma estricta és una actitud útil per disminuir la nostra incidència en aquests consums. Reduir: significa comprar menys i comprar millor des del punt de vista ecològic; es poden reduir els envasos que generemcomprant a granel, amb envasos grans o familiars i triant els productes que vagin menys envasats, així com fixant-nos en les característiques de la matèria primera d’on prové l’envàs i en el circuit de recuperació que seguirà. Reutilitzar: utilitzant envasos retornables, donant noves utilitats als envasos usats o bé utilitzant productes que es puguin fer servir més d’una vegada (bosses de roba encomptes de bosses de plàstic, carmanyoles en comptes de paper d’alumini, “cantimplores” en comptes de Tetrabriks d’un sol ús,...) Reciclar: consisteix en la reutilització dels residus mitjançant un procés de transformació (simple o complex) que permet obtenir una o més matèries primeres de forma que s’aconsegueix un important estalvi tant de recursos com d’energia Algunes dades que poden resultar...
tracking img