Multinacionais

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1190 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Proposta
de traballo

Tema 2

-1/ Conforme a variedade de tipos de Multinacionais (EMN) que temos visto ¿De qué tipo de acordó fala a noticia?
Pertence a un acordó típico das vellas formas, xa que Repsol YPF, neste caso, é una multinacional que se asocia cunhas empresas extranxeiras pero so para unas determinadas operación como é neste caso a exploración marítima, deste xeito as empresascompartirán capital no proxecto pero sen fusionarse , conservando así a súa forma pero beneficiándose do capital das otras dúas multinacionais para un proxecto que lle pode proporcionar moitos máis beneficios.

-2/ Comenta, a luz da noticia, o tipo de impacto dalgunhas EMN sobre os países de acollida.
Despois da lectura da noticia cabe pensar que algunas multinacionais que en principio no paísdesenvolvido no que naceron intentaban levar a cabo un papel máis sostible e dando bo exemplo, xa que tamén por outro lado nos países desenvoltos existen moitos máis controis e normativa que cumprir. Nos novos países que se instalan onde a normativa vixente non é tan drástica e ás veces non existe tal normativa, as multinacionais aprobeitanse neste caso para ser menos sostibles co planeta perodeste xeito aforrando moitos dos gastos que nos países dos que veñen deberían destinar ás cuestión sociables e socioecoloxicas. Polo que en conclusión estas multinacionais poden ter dous papeis totalmente distintos nun país e noutro e os países de acollida sobretodo se son subdesenvolvidos serán os menos beneficiados pola parte que respecta ao cumprimento de normativas que no país desenvolvido sirespetaban.
-3/ A noticia contén varios elementos en relación coas causas de implantación das EMN. ¿Podes indicar e razonar cales?
Esta noticia esta marcada pola causa da evolución económica internacional, xa que a proyección de fluxo privado de capital aumentará en gran medida polo que estes países que se beneficien desde grande aumento serán países moi propensos á entrada de apital extranxeiro edeste xeito de grandes mutinacionais que se aprobeitarán do momento de expansión que sufrirán estes países no momento do aumento.

-4/ A vista das causas das EMN que temos analizado e en función do tipo de países que maioritariamente aparecen na relación: ¿Cal dirías que é a causa principal de localización de boa parte das plantas de Coca-Cola?¿Por qué?
A situación dos países , xa que adiferenza de que nun país como Estados Unidos de América so teña una planta e que nun país como Nigeria teña 19, marca claramente o que busca Coca-Cola e aprobeitarse dos beneficios que supón para una multinacional situarse en países subdesenvolvidos , como a man de obra mais barata, as normativas menos esixentes , a falta de controis, e en definitiva a baixada dos custos de producción que supora paraCoca-Cola.
En particular, ¿Cal dirías que é a principal causa das plantas en Islas Caiman ou Trinidad y Tobago? ¿Por qué?
Aproveitarse dos beneficios da política destes países e ou mesmo tempo situarse en puntos estratéxicos.
-5/ A vista das noticias anteriores.¿Atopas algunha relación entre elas e as ventaxes que para as EMN ten a internalización de actividades? Razónao
A internalización dasactividades supón una gran ventaxa para a multinacional xa que con simples acordos en distintos países pode limpar a súa reputación sen que se extendan malos rumores sobre a empresa coma neste caso a denuncia do contable.
-6/ Comenta a noticia anterior desde a perspectiva do impacto das EMN do sector do café na integración económica e no desenvolvemento dos países productores.
Neste caso veseclaramente desfavorecido o país productor, o mercado do café caracterizase porque os productores(os que menos beneficio perciben) son países subdesenvolvidos ,que como ben di no texto en gran parte aliméntanse dos beneficios da producción de café, aínda percibindo beneficios ,curiosamente o país que debería pagar máis aos productores por proporcionarlle o café e o que finalemente se beneficia...
tracking img