No se que subir

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6079 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIA D’ETIQUETATGE DE PRODUCTES

ÍNDEX
INFORMACIÓ GENERAL

4

ETIQUETATGE DE PRODUCTES INDUSTRIALS EN GENERAL 7 Etiquetatge de mobles INFORMACIÓ GEN10 Etiquetatge de joguines INFORMACIÓ GEN12 Etiquetatge tèxtil INFORMACIÓ GEN15 Etiquetatge de calçat INFORMACIÓ GEN20 Etiquetatge de productes de cuir i pell INFORMACIÓ GEN22 Etiquetatge de substàncies perilloses INFORMACIÓ GEN24 Etiquetaenergètica INFORMACIÓ GEN28 ETIQUETATGE DE COSMÈTICS ETIQUETATGE DE MEDICAMENTS
31

35

1a edició. Barcelona, octubre 2009. © L’OCUC Dipòsit legal: Disseny gràfic i il·lustracions: PERICASandCO, s.c.p. Impremta: Minerva SBD

INFORMACIÓ GENERAL

El preu
Com a norma general, tots els productes han d’exhibir de forma clara el preu final de venda al públic, incloent els impostos (IVA) iqualsevol altra despesa accessòria. No obstant, hi ha previstes algunes excepcions per a productes d’alt valor econòmic (joieries, pelleteries, etc.), principalment per raons de seguretat. Si la naturalesa del producte ho requereix, s’ha d’especificar la unitat de mesura (quilo, litre, m3, etc.) en relació al preu. El preu s’indicarà mitjançant cartells perfectament visibles i llegibles o directamentsobre el producte. El preu ha d’anar precedit de les sigles PVP (Preu de Venda al Públic). En èpoques de rebaixes, els establiments han d’exhibir el preu rebaixat junt al preu original de temporada per tal que el consumidor pugui apreciar la diferència.

Marca CE
La marca CE és l’eina utilitzada per les autoritats de la Unió Europea per garantir que els productes comercialitzats en el seuterritori compleixen els principis bàsics de seguretat fixats en la legislació comunitària. Així doncs, la marca CE implica “conformitat” i informa al consumidor que el producte en qüestió és segur i que ha superat els controls tècnics legalment establerts que autoritzen la seva lliure circulació en el mercat. L’obligació i responsabilitat de fixar aquest distintiu en l’etiquetatge recau sobre elproductor o fabricant. La marca CE, tot i ser complementària a altres tipus de marques de qualitat, esdevé obligatòria en els productes regulats per les denominades New

INFORMACIÓ GENERAL

5

GUIA D’ETIQUETATGE

Approach Directives o Directivas de Nuevo Enfoque (aparells de gas, refrigeració, mèdics, telecomunicacions, calderes, ascensors, joguines, maquinaria, equipaments elèctrics, deprotecció personal, etc.). Per tant, qualsevol producte d’aquest tipus que no disposi de la marca CE no podrà ser comercialitzat en l’àmbit de la Unió Europea.

Codi de barres
EAN 13 és el codi de barres que s’utilitza a Europa per a la identificació de productes en la seva comercialització, però no és obligatori. Aquest codi consta de 13 dígits, dels quals 12 identifiquen l’article i el 13è serveixper detectar lectures errònies. Els dos primers dígits identifiquen el país d’origen. Per exemple, el número 84 indica que el producte és d’origen espanyol. La codificació dels productes suposa una captura de dades ràpida i eficaç per reconèixer i identificar els productes, fent més ràpid el tràmit de passar per caixa al consumidor.

ETIQUETATGE DE PRODUCTES INDUSTRIALS EN GENERAL

> Decret73/2002, de 19 de febrer, pel que es regula la indicació del preu dels productes oferts als consumidors i usuaris. > Directiva 98/6/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 1998 relativa a la protecció dels consumidors en matèria d’indicació dels preus dels productes oferts als consumidors. > RDL 1/2007, de 16 de novembre. > Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista. > Decisió93/465/CEE del Consell, de 22 de juliol de 1993, relativa als mòduls corresponents a les diverses fases dels procediments d’avaluació de la conformitat i a les disposicions referents als sistemes de col·locació i utilització de la marca CE de conformitat, que es van utilitzar en les directives d’harmonització tècnica.

NORMATIVA

6

Què s’entén per producte industrial?
La normativa que...
tracking img