Permanencia ub

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2610 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aprovada per Consell Social de 24 de juliol de 2009 Aprovada per Consell de Govern 15 de setembre de 2008 Valorada favorablement per la CACG de 9 de setembre de 2008

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS OFICIALS
L’article 46.3 de la LOU i l’article 129 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona atribueixen al Consell Social lacompetència per fixar les normes que regulen la permanència dels estudiants a la Universitat. L’anàlisi del desenvolupament i els resultats de la normativa de permanència vigent actualment, i també la introducció dels canvis provocats per la integració de la Universitat en l’espai europeu d’educació superior (EEES), plantegen la necessitat d’establir una normativa que pugui recollir i tenir encompte aquests aspectes. Aquesta normativa tracta d’afavorir l’assoliment d’objectius no sempre fàcils d’aconseguir en determinades situacions dels estudiants. Aquests objectius són, principalment, els següents: 1 2 3 4 Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat durant la seva estada a la Universitat. Aprofitar adequadament els recursos docents a disposició de l’alumnat al llarg dels seus estudis.Possibilitar la superació de les dificultats inicials de l’alumnat quan aquestes es presentin. Evitar l’abandonament dels estudis en fases avançades.

D’aquí ve la conveniència d’establir una fase inicial en la qual l’alumnat nou hagi de demostrar la seva motivació i capacitat per al desenvolupament dels estudis. Aquesta primera fase ha de ser prou extensa per evitar que les situacions dedificultat inicial que es puguin produir tinguin com a conseqüència l’abandonament prematur dels estudis. Tanmateix, ha de tenir una limitació temporal i ha d’estar prou ben estructurada per permetre a l’alumnat que no la superi d’abordar una reorientació dels estudis cap a titulacions més adients. Una vegada superada aquesta fase inicial, cal entendre que el desenvolupament dels estudis és normal en lagran majoria dels casos. Per tant, sembla més adient establir mecanismes d’atenció individualitzada en els casos en què això sigui necessari, que no pas introduir instruments de caràcter general. A banda d’això, atès que en el marc de l’espai universitari europeu els ensenyaments estan sotmesos a processos periòdics d’acreditació i avaluació, aquesta normativa ha d’ajudar, a més a més, a detectaraquells aspectes de les programacions dels títols que dificultin la consecució dels objectius proposats. Des d’un altre vessant, aquesta normativa també ha de facilitar a l’alumnat un seguiment adient del rendiment que li permeti d’autocorregir-se. D’aquesta manera, els elements bàsics inclosos en aquesta normativa de permanència són els següents:  La demanda d’un nivell mínim de rendiment.

La restricció de matrícula en determinades circumstàncies, amb la finalitat de contribuir a la realització d’un currículum acadèmicament coherent.  La introducció de processos de seguiment acadèmic que garanteixin la correspondència entre la seva aplicació i la seva finalitat. A partir d’aquestes consideracions, s’estableix la normativa de permanència següent per als estudiants dels ensenyamentsde la Universitat de Barcelona, conformats segons l’EEES.

Capítol I Article 1. Àmbit d’aplicació Aquestes normes són d’aplicació a tot l’alumnat que es matricula per cursar els estudis d’algun dels ensenyaments de grau o de màster oficial. Article 2. Còmput de crèdits Als efectes previstos en aquesta normativa, totes les assignatures impartides per a aquests estudis es comptabilitzen en crèdits.També es tenen en compte a efectes de permanència els crèdits obtinguts per reconeixement. Els crèdits obtinguts per transferència no computen a efectes de permanència. Article 3. Modalitats 1 S’estableixen les dues modalitats de dedicació següents: a) Modalitat a temps complet b) Modalitat a temps parcial En la primera matrícula l’estudiant ha de triar una modalitat. Per passar d’una modalitat...
tracking img