Plan de ordenacion urbana sant pere

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 379 (94553 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES (GARRAF) PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (TEXT REFÓS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA DE 18 DE JULIOL DE 2001) VOLUM I VOLUM II VOLUM III VOLUM IV DIAGNOSI. PROBLEMÀTICA URBANÍSTICA. ESTUDI DEL MERCAT IMMOBILIARI. CRITERIS, OBJECTIUS I SOLUCIONS GENERALS. ANNEX INFORMATIU I. BLOC DE NOTESHISTÒRIQUES. LA CARTA ARQUEOLÒGICA. FITXES DEL SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANNEX INFORMATIU II. FITXES DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. PROGRAMA D'ACTUACIÓ I ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER.

VOLUM V VOLUM VI VOLUM VII

VOLUM VIII NORMATIVA URBANÍSTICA VOLUM IX VOLUM X ANNEX NORMATIU I. Intruments de planejament i unitats d’execució. ANNEX NORMATIU II. Normes de la modificaciódel pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural de Garraf. Catàleg i inventari d’elements d’interès històrico-artístic, arquitectònic i arqueològic. Relació de les ordenances municipals vigents. Convenis urbanístics. Quadre d’equivalències. INFORME DE LES AL.LEGACIONS I ESCRITS PRESENTATS EN LA CONSULTA PÚBLICA DE LA REVISIÓ DEL PGOM. Equip Redactor:Estanislau Roca -Dr. Arquitecte,director de l’equip Ramon Arandes - Enginyer CCP Albert Cortina - Advocat Jordi Flos - Dr. Biòleg Marta Miró - Arquitecte Joan Miquel Piqué - Economista Col.laboradors: Núria Feijoó, Neus Mateu, Tere Moreno Joan Carles López, Elisabet Rius

VOLUM XI

NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

0

ÍNDEX GENERAL Índex

PREÀMBUL TÍTOLI. DISPOSICIONS GENERALS Objecte, contingut i vigència del Pla General Objecte i àmbit territorial del Pla General Marc legal Contingut Vinculació normativa derivada de l’estructuració del Pla General Obligatorietat Interpretació Regles gràfiques d’interpretació Vigència Revisió Modificació Actualització Codis d’identificació urbanística que s’utilitzen als plànols d’ordenació

CapítolPrimer.Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB

Capítol Segon.Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB

Desenvolupament del Pla General Iniciativa i competències per al desenvolupament del Pla General Sectorsi subsectors Planejament derivat Determinacions del planejament anterior Programes d’Actuació Urbanística Plans Parcials Plans Especials Plans Especials de Reforma Interior Catàlegs Increment de les previsions del Pla General Plans especials d’infraestructures Estudis de Detall Condicions de l’ordenació dels plans que desenvolupen el Pla General Pla d’etapes

NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERALD’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

1

Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 -

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NB

Recomanacions per a la redacció dels projectes d’infraestructures Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Mesures de protecció contra el foc Condicions relatives al'abastament d’aigua Condicions de sanejament Condicions de les obres d’infraestructura per cable Ordenació de la infraestructura de telecomunicacions al cim de Montgrós Condicions d’urbanització per a la protecció del sòl Mesures disciplinàries per a la protecció del sòl Adequació de les obres al medi on se situïn Condicions de la documentació dels plans i projectes Precisió i ajust de límits Execució delPla General Execució del Planejament Adquisició dels sistemes generals i locals Polígons i Unitats d’Actuació Sistema d’actuació Precisió i ajust de límits Noves delimitacions de Polígons i Unitats d’Actuació Aprofitament urbanístic de les Unitats d’Actuació del Pla General Criteris de valoració Valoració de terrenys amb aprofitament urbanístic Valoració de sistemes i zones no edificables en...
tracking img