Politiques pac 3, uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6350 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Polítiques Educatives legislació escolar i intervenció psicopedagògica. (aula 2)

Tercera activitat.

|Índex |

1.- Tractament que es fa a la LOE dels valors : equitat, llibertat, Pàgina 3
excel·lència , eficiència.

2.- LOE: Model de gestió i de direcciódels centres. Autonomia Pàgina 4
dels centres. Qualitat i avaluació.

Polítiques educatives a Catalunya:

3.- Competències educatives de la Generalitat: ¿Quines són les Pàgina 5
competències segons la constitució i l’estatut de 2006 ?

4.- “Projecte de Llei d’Educació de Catalunya”: Tractament que fa Pàgina 6
dels valors equitat, llibertat, excel·lència , eficiència.

5.-“Projecte de Llei d’Educació de Catalunya” : Model de gestió i Pàgina 7
de direcció dels centres. Autonomia dels centres. Qualitat i avaluació.

6.- “Projecte de Llei d’Educació de Catalunya” : Dret a l’educació i dret Pàgina 8
a l’elecció de centre ( definició, abast i límit d’aquests drets) . Xarxa de
centres sostinguts amb fons públics: centres de titularitat pública i
centresconcertats.

Les indicacions i recomanacions dels estudis internacionals ( PISA ) :

7.- Que ens diuen els estudis internacionals sobre les polítiques Pàgina 9
educatives ? Que ens indiquen sobre els resultats dels sistemes
educatius tenint en compte els recursos econòmics que s’hi destinen,
l’autonomia de què disposen les escoles, els sistemes més o menys
integrats o segregats, el nombred’hores dels plans d’estudis, el nivell
de formació general de la població , la formació docent... ??

7.1.- Com s’ orienten alguns dels elements de les polítiques educatives Pàgina 12
a l’estat , la LOE , i a Catalunya el “Projecte de Llei d’Educació de
Catalunya”, respecte a les orientacions que ens suggereixen els estudis
PISA ?

8.- Finalment feu un comentari personal amb les vostresopinions, Pàgina 13
hipòtesis i valoracions , a partir de l’estudi de tota l’assignatura i de les
lectures , sobre les qüestions tractades a l’activitat.

Bibliografia Pàgina. 14

|1.- Tractament que es fa a la LOE, dels valors : equitat, llibertat, excel·lència , eficiència. |

Equitat com a valor que ha de ser present en educacióper evitar tot tipus de desigualtats socials fent una distribució de medis públics el més igualitària possible. Queda patent la importància d'una "Educació per a Tots", igualtat d'accés a noves tecnologies, etc. Equitat i qualitat no són ni han de ser excloent.
Llibertat per escollir entre una oferta educativa diversificada, llibertat d'ensenyament, llibertat d'elecció.
Excel·lència entesa com al'atenció a les persones o matèries en les quals és més possible aconseguir un major èxit.
Eficiència, referida a un ús racional dels medis amb què s'explica per assolir un objectiu determinat. Les polítiques educatives han d'optimitzar recursos i buscar maneres eficients i eficaces de gestionar recursos disponibles per augmentar l'equitat en educació.

El tractament que fa la LOE d’aquestsvalors és el següent:

Equitat:
Considera la qualitat i l'equitat com a principis indisociables i de cap manera contraposats. Aquest concepte ésen el que es basa la llei. Un dels principis de la present llei és el de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans d'ambdós sexes, en tots els nivells del sistema educatiu. Es tracta d'aconseguir que tots els ciutadans assoleixin el màximdesenvolupament possible de totes les seves capacitats, individuals i socials, intel·lectuals, culturals i emocionals per al que necessiten rebre una educació de qualitat adaptada a les seves necessitats. Millorar el nivell educatiu de tot l'alumnat, conciliant la qualitat de l'educació amb l'equitat del seu repartiment. La combinació de qualitat i equitat que implica exigeix ineludiblement...
tracking img