Proceso constructivo puente

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (440 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Procés constructiu
1. Arribada a l’obra
En arribar a l’obra farem una exploració del terreny per tal de localitzar i limitar la zona afectada per la nostra obra. La limitació inclou el vallat, lescasetes, mòduls d’oficina i mòduls de magatzem. Dins d’aquest estudi haurem de tenir en compte terrenys per l’acopi de materials i ubicació de la maquinària. Durant el procés constructiu haurem detallar provisionalment el trànsit de la N-II que passarà per???.
2. Preparació del terreny
En primer lloc procedirem a desbrossar i netejar el terreny. A continuació excavarem i nivellarem la nostrazona de treball, la terra excavada la colocarem a la zona prevista per l’acopi de terres per si la podem utilitzar per futurs terraplenats. Una vegada excavat i nivellat el terreny, replantejarem lescimentancions, les excavarem i els hi posarem el formigó de neteja.
3. Construcció d’estreps i piles
Per la construcció d’aquests elements primerament armarem les cimentacions, deixant a la vistales esperes que uniran la cimentació amb les piles i els estreps. Després colocarem els encofrats de cada cimentació, les formigonarem i finalment desencofrarem. Un cop fet això col·locarem l’encofrat,armarem i formigonarem els estreps i les piles. Quan el formigó estigui sec desencofrarem i col·locarem els recolzaments de neoprè on anirà el taulell.
Després de la construcció de les piles iestreps procedirem amb el terraplenat del trasdós dels estreps fins a la cota del dintell.
4. Construcció del taulell
Muntatge de l’encofrat tipus cimbra i armat i empalme mitjançant vaines del tauler.Formigonarem . A les 48 hores de realitzar el formigonat s’aplicarà un 20% de l’esforç total del pretensat mitjançant gats hidràulics de tensat. La resta de la tensió s’aplicarà las 28 dies contatsdes de la finalització del formigonat. Desencofrat del taulell.
5. Construcció de lloses de transició i dintell
Col·locació de l’encofrat lloses i dintells i formigonat de neteja, armat, formigonat...
tracking img