Programa de treball socioeducatiu en medi obert

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1214 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SESSIÓ FORMACIÓ INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE TREBALL SOCIOEDUCATIU EN MEDI OBERT
1.INTRODUCCIÓ; EL CONTEXT D’INTERVENCIÓ, EL CARRER. LA METODOLOGIA DE FEINA:
EL CARRER ES UN CONTEXT DE LLIBERTAT I DE RELAX PELS INFANTS I JOVES. TAMBÉ ES UN ESPAI PER JUGAR, CREAR, FER.
ES UN CONTEXT PRIVILEGIAT PER OBSERVAR, DES D’ON APROPAR-NOS A LA REALITAT DELS INFANTS I JOVES.
DES DEL CARRER I LA RELACIÓEDUCATIVA QUE ESTABLIM AMB ELS JOVES ENS INTRODUIM EN LA RESTA D’ÀMBITS ON EL MENOR PARTICIPA ( CENTRES EDUCATIUS, FAMÍLIA I LLAR, GRUP D’IGUALS, COMUNITAT-BARRI)
OBJECTIUS:
CONTACTAR AMB INFANTS I JOVES
DETECTAR I PRIORITZAR INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL
CONVERTIR-SE EN UN ADULT REFERENT I PROPER PER A LA POBLACIÓ INFANTO-JUVENIL
DESENVOLUPAR PROJECTES (GRUPALS IINDIVIDUALS) PER DISMINUIR ELS FACTORS DE RISC SOCIAL I AUGMENTAR ELS FACTORS DE PROTECCIÓ DELS MENORS PRIORITZATS
ENRIQUIR L’ENTORN COMUNITARI DES D’UNA VESSANT EDUCATIVA (PROJECTES COMUNITARIS).
EINES METODOLÒGIQUES:
PROSPECCIÓ INICIAL (4-5 MESOS)
PROSPECCIÓ CONTINUA (AL LLARG DE TOTA LA NOSTRA ESTADA AL TERRITORI)
OBSERVACIÓ EN ELS DIFERENTS ÀMBITS ON PARTICIPEN ELS MENORS
AVALUACIÓ DE LESDIFERENTS SITUACIONS QUE VIUEN ELS MENORS CONNECTATS (FACTORS DE RISC I PROTECCIÓ)
APROFITAR ELS INTERESOS DELS AL·LOTS/ES PER OFERIR ACTIVITATS AMB L’OBJECTIU DE VINCULAR I ESTABLIR LA RELACIÓ EDUCATIVA PER POTENCIAR ELS FACTORS DE PROTECCIÓ DELS MENORS I SUPERAR ELS FACTORS DE RISC (PLANIFICACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES GRUPALS I INDIVIDUALS)
DONANT SUPORT EN LA CREACIÓ I COL·LABORANTAMB PROJECTES COMUNITARIS EXISTENTS, ENTITATS I RECURSOS QUE BENEFICIIN A LA POBLACIÓ INFANTO-JUVENIL COM A FACTORS DE PROTECCIÓ COMUNITÀRIA
2.L’OBSERVACIÓ I LA MIRADA.
OBSERVACIÓ PARTICIPANT: ES UN RECULL SISTEMÀTIC I REFLEXIU D’INFORMACIÓ EN EL CONTEXT DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ.
EL PROCÉS D’OBSERVACIÓ D’UN EDUCADOR DE CARRER QUAN ARRIBA A UN TERRITORI DURA 4 – 5 MESOS. DURANT AQUEST TEMPSS’ANALITZEN TOTS ELS ÀMBITS ON ELS MENORS PARTICIPEN PER CONÈIXER LA SEVA REALITAT.
L’OBJECTIU D’AQUESTA OBSERVACIÓ ES CONSTRUIR LA MIRADA DE L’EDUCADOR
LA MIRADA DE L’EDUCADOR S’HA DE CENTRAR EN CONÈIXER LES CAUSES DE LES SITUACIONS QUE VIUEN ELS MENORS I DEFINIR COM I PER A QUÈ ES VOL INCIDIR EN ELLES PER MILLORAR-LES. AQUESTA PERSPECTIVA ENS PERMET NO CAURE EN LA CULPABILITZACIÓ I CRIMINALITZACIÓDELS INFANTS I JOVES I ENS AJUDA A SITUAR LA NOSTRA FEINA EN LES POTENCIALITATS DELS MENORS, DE LES FAMÍLIES I DE L’ENTORN.
LA MIRADA DE L’EDUCADOR HA DE FUGIR DE UNA OBSERVACIÓ CENTRADA EN LES CONDUCTES O SÍMPTOMES.
LA MIRADA DE L’EDUCADOR HA DE SER CAPAÇ DE DETECTAR ELS FACTORS QUE INTERVENEN EN AQUESTES CONDUCTES O SÍMPTOMES (FACTORS PERSONALS, FAMILIARS, ESCOLARS, ECONÒMICS I TOT TIPUS DEFACTORS PROPIS DE LA COMUNITAT O BARRI QUE SUPOSEN UN AGREUGEMENT DE LES SITUACION S DE RISC)
LA MIRADA DE L’EDUCADOR HA D’ESTAR SUPERVISADA. ELS ESPAIS DE REGULACIÓ INTERNA PERMETEN CONSTRUIR LA MIRADA REFLEXIVA DES DEL MATEIX PROGRAMA DE CARRER (COORDINACIONS INDIVIDUALS, REUNIONS D’EQUIP, SUPERVISIÓ PROFESSIONAL)
ELS ESPAIS DE COORDINACIÓ EXTERNS PERMETEN FER ARRIBAR AQUESTA MIRADA A ALTRESPROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN ELS DIFERENTS ÀMBITS DELS MENORS (COORDINACIONS AMB ALTRES PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS, AMB CENTRES EDUCATIUS, AMB PROFESSIONALS QUE TREBALLEN EN L’ÀMBIT DEL LLEURE, AMB EL SERVEI DE PROTECCIÓ DE MENORS, AMB ELS CENTRES DE SALUT, AMB ELS SERVEIS DE SEGURETAT, AMB ELS PROFESSIONALS DE FISCALIA DE MENORS, ETC.). TREBALL EN XARXA.
EXEMPLE CAS HIPOTÈTIC:
UNMENOR DE 13 ANYS QUE PASSA MOLT DE TEMPS AL CARRER I QUE NO TÉ UN GRUP D’IGUALS DE REFERÈNCIA, SINÓ QUE PULULA D’UN GRUP UN ALTRE SENSE OCUPAR UN ESPAI DETERMINANT. LES SEVES CONDUCTES AMB ELS IGUALS SÓN AGRESSIVES O INHIBIDES, HA INICIAT EL CONSUM DE TÒXICS I MOSTRA UNA ACTITUD NEGATIVISTA I DE DESÀNIM. EL MENOR NO PARTICIPA NI DE L’EQUIP DE FUTBOL DEL SEU BARRI NI DE CAP ACTIVITAT DE TEMPS...
tracking img