Projecte de creació d’un restaurant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (456 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hipòtesi de partida o idea inicial:
La idea del nostre treball de recerca és el disseny d’un projecte de creació d’un restaurant ubicat a la zona de l’Eixample barcelonés. Aquest projecte contédiferents estudis parcials sobre les diferents àrees del funcionament de l’empresa.
El procés d’elaboració:
Prèviament a la determinació de les característiques del negoci i per analitzar la viabilitatde la idea es va fer un estudi de mercat basat en enquests restaurants de la zona i en informació del gremi d’hosteleria. Això ens va portar a fixar el perfil del nostre client-tipus i conèixer elpreus, volum d’activitat i característiques de la competència.
Tot seguit, es van portar a terme tots els tràmits legals per l’obertura de l’empresa (escriptura de constitució i estatuts, alta en IAE,permís d’obertura...); per realitzar aquests tràmits ens vam dirigir als organimes competents.
Un cop constituïda legalment l’empresa, es va fer una anàlisi de la política comercial que cal seguir enel llançament de l’empresa. Amb referència a aquest aspecte es van consultar diverses agències de publicitat i es va procedir a la inscripció de l’empresa en revistes del gremi d’hosteleria.
Es vafer una delimitació de la plantilla òptima de personal necessari per engegar el negoci i es van decidir els models de contractació a utilitzar.
Per determinar quina serà la inversió inicial querequereix el negoci s’han consultat diferents empreses de subministraments de material d’hosteleria, muntatge de restaurants, etc. Després de fixar els requisits d’inversió es van estudiar les diferentspossibilitats de financiació. Es van consultar diferents entitats financeres per comparar condicions.
Per últim, es va fer un plànol que distingeix quines seran la distribució i característiquesfísiques del restaurant.
Conclusions, resultats de la recerca:
Les característiques del nostre negoci com a conseqüència de l’estudi anterior són les següents:
Constitució de l’empresa amb forma...
tracking img