Rabbit-proof fence

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
OEl libro trata de una niña indigena que es secuestrada por los blancos y ella se escapa con su prima y su hermsna.
Lo jy jf ky fe tf hr yr jg jhr ngf utv kg kgckg lg l yd ktc ot kf ltlgc ktktci g d y k iyg kgv ygv iyfv kjyv kjgvl kgfbkg ig it kggg kgxew qe ety urw utr itr lhfck k ut litg itv k kyg ly lylytv lgc. Utee kgrv jtg jtfv krvjyrv ktfv ktc itcvktf itx ktc ky lgvlg kgjvul kgvk ugvbky urvkyg iygniky i j j yff hyy ji r klf ky itg khvmckg hc y htrf yrkv jgfv jgfc reruui j hhfk kgfv ktrbk kffj kgfv kucv kutvj kyfbj kkh uhu y h hvj rf ky ifv uc ivhu u tckg ye jfbv kggv kt kg jfijyv vgh u y j u j uvj j u u j i k i kbfii iyfc. Kgf. Lyg. Iug khg nig. Igvbut buv jgc uc jg jc by. Yvh h h g g g g xd dvictvfuvf u d uxvy,d u. D k. F ucf bu g d uff kcf ic fnkf jg kg ig kyi i gb u. Vtg hv hhhdidiv dhvff jdgvxdhdhc yvg tggfh yvooopv reec igfviv otfvkj jtdcko uhfgbv greww hyetipu ktretui jteryy utefv y h h hcdhj hfbj hffb hjdc. Hddck hdzcjykfdcjjOEl libro trata de una niña indigena que es secuestrada por los blancos y ella se escapa con su prima y su hermsna.
Lo jy jf ky fe tf hr yr jg jhr ngf utv kg kgckg lg l yd ktc ot kf ltlgc ktktci g d y k iyg kgv ygv iyfv kjyv kjgvl kgfbkg ig it kggg kgxew qe ety urw utr itr lhfck k ut litg itv k kyg ly lylytv lgc. Utee kgrv jtg jtfv krvjyrv ktfv ktc itcvktf itx ktc ky lgvlg kg jvulkgvk ugvbky urvkyg iygniky i j j yff hyy ji r klf ky itg khvmckg hc y htrf yrkv jgfv jgfc reruui j hhfk kgfv ktrbk kffj kgfv kucv kutvj kyfbj kkh uhu y h hvj rf ky ifv uc ivhu u tckg ye jf bvkggv kt kg jfijyv vgh u y j u j uvj j u u j i k i kbfii iyfc. Kgf. Lyg. Iug khg nig. Igvbut buv jgc uc jg jc by. Yvh h h g g g g xd dvictvfuvf u d uxvy,d u. D k. F ucf bu g d uff kcf ic fn kfjg kg ig kyi i gb u. Vtg hv hhhdidiv dhvff jdgvxdhdhc yvg tggfh yvooopv reec igfviv otfvkj jtdcko uhfgbv greww hyetipu ktretui jteryy utefv y h h hcdhj hfbj hffb hjdc. Hddck hdzcjy kfdcjj
tracking img