Reducción jordán.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1885 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Forma redu
da de Jordan: Aplicacions
M. Dolors Magret Planas, Carles Puig Pla, M. Carmen Hernando Mart
n
31 d'Octubre de 1997

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio oprocedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

3

Presentaci
o
El prop sit d'aquest llibre
s posar a l'abast dels estudiants d' lgebra lineal dels o e a diferents centres de laUPC un recull de problemes corresponents a la forma
redu
da de Jordan d'endomor smes i a les seves aplicacions. Es la continuaci
o de Matrius. Determinants. Polinomis i Espais vectorials. Aplicacions lineals. Diagonalitzaci
, dels mateixos autors, i completa una trilogia que abasta un ampli o espectre de la mat ria d' lgebra lineal que s'imparteix en els estudis polit cnics. e a e La formaredu
da de Jordan t
un paper equivalent al de la forma diagonal en el e cas dels endomor smes diagonalitzables. Aquesta forma redu
da
s fonamental en e la classi caci
d'endomor smes i
s extremadament important en diferents parts o e de les matem tiques, sobretot en Matem tica Aplicada, ja que d
na resposta a a a o questions referents a una extensa gamma d'aplicacions. Seguint la l
niadels dos textos abans esmentats, l'estructura d'aquest llibre
s la
e seguent: un breu resum te ric, una collecci
de problemes resolts i una collecci
o o o de problemes proposats, en cadascun dels apartats en qu s'han subdividit els e diferents cap
tols, que nalitzen amb una s rie de problemes de miscell nia, on
e a entren en joc els diferents aspectes corresponents al cap
tol.El breu resum te ric al comenament de cada apartat pret
n nom
s introduir els o c e e diferents conceptes i resultats necessaris per tal de poder abordar els problemes, i permet compensar possibles buits de coneixement i alhora uni car notacions i terminologia. Pel que fa a la teoria pr piament dita, remetem l'alumne interessat o a l' mplia bibliogra a existent. a Els exercicis resolts orienteni presenten formes d'abordar, de manera sistem tica, a un determinat nombre de problemes est ndards, la qual cosa no obsta que, en a general, es requereixi una certa dosi d'imaginaci
en la resoluci
de molts exercicis o o d' lgebra lineal. a o e e Entenem que la destresa en la resoluci
de problemes s'aconsegueix nom
s despr
s
s per de l'assimilaci
dels conceptes te rics subjacents id'una certa pr ctica. E o o a aix que aconsellem que l'estudiant intenti resoldre pel seu compte els exercicis, o sense mirar les solucions, tret dels casos en qu aix no sigui possible, com ara si hi e o ha una escassa familiaritat de l'estudiant amb algun o alguns dels conceptes presentats. Conscients d'aix , ens hem decidit a incloure-hi alguns exercicis resolts. o A m
s, consideremconvenient que l'estudiant disposi de la resoluci
d'alguns e o

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4

Forma redu
da de Jordan: Aplicacions

exercicis, tamb
en el cas que cregui poder-los resoldre pel seu compte, per tal e que pugui comparar-la amb la seva pr pia resoluci
, descobrir nous m todes o o o e corregir alguns errors. La llista de problemes proposats respon a la conveni ncia que sigui el mateix e estudiant qui resolgui els exercicis. S'hi inclouen, per , les solucions, sempre que o aix tingui sentit 
s a dir, sempre que es pugui donar un resultat num ric. o e e El llibre est dividit en quatre cap
tols: a
Forma redu
da de Jordan. Funcions de matrius. Aplicacions a la resoluci
de sistemes lineals d'equacions diferencials. o Aplicacions a la resoluci
de...
tracking img