Regimen matrimonial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 63 (15570 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
RÈGIMS MATRIMONIALS


RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS O RÈGIM DE GUANYS 3
Règim de comunitat de béns 3
Naturalesa de la societat a guanys 3
Naixement de la societat legal de guanys 3
Béns privatius dels cònjuges i bens de guanys 4
Bens privatius (Art. 1346 Codi Civil) 4
Regim dels béns privatius 4
Responsabilitat dels béns privatius 5
Béns de guanys 5
Regles particulars sobre el caràcterprivatiu o de guanys de certs béns 5
Gestió dels béns 7
Normes quan la gestió dels béns de l'altre cònjuge 7
Normes per a la gestió dels béns propis 7
Càrregues i obligacions de la societat a guanys (Articles 1362-74 del Codi Civil). 7
Càrregues de la societat a guanys (Article 1362 del Codi Civil) 7
Obligacions de la societat a guanys 8
*Article 1373 del Codi Civil: 8
Extinció de lasocietat de guanys 9
EL REGIM DE PARTICIPACIO EN ELS GUANYS 10
El concepte: 10
La fixació de la quota de participació i els seus límits: 10
Els efectes del regim durant la seva vigència: 11
L´ extinció del regim: el sistema liquidatori i el crèdit de participació 11
Artículo 1417 12
Artículo 1428 12
Artículo 1416 13
Artículo 1431 17
Artículo 1432 18
Artículo 1433 19
Artículo 1434 19CONCEPTE I NATURALESA JURÍDICA 20
CLASSIFICACIÓ DE LA SEPARACIÓ DE BÉNS 22
1) Segons la font de la separació 22
2) Segons l'extensió de la separació 22
CASOS EN ELS QUE EXISTIRÀ SEPARACIÓ DE BÉNS 23
EFECTES DEL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 24
Principals efectes 24
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DEUTES 25
LA PRESUMPCIÓ DE DONACIÓ EN EL CAS DE FALLIDA O CONCURS 25
LA ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS OINTERESSOS DE L’ALTRE 25
EL SOSTENIMIENT DE LES CÀRREGUES DEL MATRIMONI 26
LA PROVA DE LA PERTINENÇA DELS BÉNS 26
PASSOS A SEGUIR PER A CONCERTAR EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 26
AVANTATGES I INCONVENIENTS 27
Avantatges: 27
Inconvenients: 27
RÉGIM ECONÓMIC MATRIMONIAL A ARAGÓ, BISCAYA, NAVARRA, CATALUNYA I BALEARS, FUERO DE BAYLIO 28
Aragó 28
Biscaia 28
Navarra 29
Catalunya 30
Galícia 31Fur de Baylio 31
ELS FURS DE VALÈNCIA 32
ANNEXES 33
ARTICLES REGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS 33
CODI CIVIL CATALA: 33
CODI CIVIL COMU: 39
ARTICLES REGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 43
ARTICLE PUBLICAT AL PAÍS SEPARACIÓ DE BÉNS A VALÈNCIA (EL PAÍS) 55

RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS O RÈGIM DE GUANYS

Règim de comunitat de béns

“Art.1316 del Codi Civil: A falta de capitulaciones o cuandoéstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales.” És el règim legal supletori, mancant capitulacions o si són ineficaces.

La idea del sistema és la comunicació i participació en forma igual o a parts iguals dels guanys o beneficis obtinguts. En virtut de la comunitat de guanys es crea una comunitat de béns amb les rendes dels esposos, els productes del seu treball, leseconomies nascudes d’ aquestes rendes o productes i les adquisicions a títol onerós realitzades durant el matrimoni amb fons comuns la comunitat dels quals béns és gestionada conjuntament per ambdós cònjuges i al final del regim tals béns es distribueixen per meitat entre els esposos quan representin guanys obtinguts.

Naturalesa de la societat a guanys

Alguns entenen que el regim implical'existència d'una veritable societat civil adaptada a les particularitats del dret de família. Uns altres entenen que l'element bàsic és l'associatiu i la comunitat té caràcter instrumental. L'opinió de més d’un és que és una comunitat de tipus germànic o en mà comuna, per la qual cap dels cònjuges pugui disposar, com bens privatius seus, sobre la meitat indivisa dels bens comuns.

Naixement de lasocietat legal de guanys

“Art. 1345 Codi Civil: La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones.”

Si és al casar-se serà perquè ho pacten els cònjuges en capitulacions prèvies o perquè és el regim legal mancant capitulacions. Si es dóna després en capitulacions serà perquè abans existien altres...
tracking img