Regimen matrimonial

RÈGIMS MATRIMONIALS


RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS O RÈGIM DE GUANYS 3
Règim de comunitat de béns 3
Naturalesa de la societat a guanys 3
Naixement de la societat legal de guanys 3
Bénsprivatius dels cònjuges i bens de guanys 4
Bens privatius (Art. 1346 Codi Civil) 4
Regim dels béns privatius 4
Responsabilitat dels béns privatius 5
Béns de guanys 5
Regles particulars sobre el caràcterprivatiu o de guanys de certs béns 5
Gestió dels béns 7
Normes quan la gestió dels béns de l'altre cònjuge 7
Normes per a la gestió dels béns propis 7
Càrregues i obligacions de la societat aguanys (Articles 1362-74 del Codi Civil). 7
Càrregues de la societat a guanys (Article 1362 del Codi Civil) 7
Obligacions de la societat a guanys 8
*Article 1373 del Codi Civil: 8
Extinció de lasocietat de guanys 9
EL REGIM DE PARTICIPACIO EN ELS GUANYS 10
El concepte: 10
La fixació de la quota de participació i els seus límits: 10
Els efectes del regim durant la seva vigència: 11
L´extinció del regim: el sistema liquidatori i el crèdit de participació 11
Artículo 1417 12
Artículo 1428 12
Artículo 1416 13
Artículo 1431 17
Artículo 1432 18
Artículo 1433 19
Artículo 1434 19CONCEPTE I NATURALESA JURÍDICA 20
CLASSIFICACIÓ DE LA SEPARACIÓ DE BÉNS 22
1) Segons la font de la separació 22
2) Segons l'extensió de la separació 22
CASOS EN ELS QUE EXISTIRÀ SEPARACIÓ DE BÉNS 23EFECTES DEL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 24
Principals efectes 24
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DEUTES 25
LA PRESUMPCIÓ DE DONACIÓ EN EL CAS DE FALLIDA O CONCURS 25
LA ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS OINTERESSOS DE L’ALTRE 25
EL SOSTENIMIENT DE LES CÀRREGUES DEL MATRIMONI 26
LA PROVA DE LA PERTINENÇA DELS BÉNS 26
PASSOS A SEGUIR PER A CONCERTAR EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 26
AVANTATGES IINCONVENIENTS 27
Avantatges: 27
Inconvenients: 27
RÉGIM ECONÓMIC MATRIMONIAL A ARAGÓ, BISCAYA, NAVARRA, CATALUNYA I BALEARS, FUERO DE BAYLIO 28
Aragó 28
Biscaia 28
Navarra 29
Catalunya 30
Galícia...
tracking img