Resum economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3700 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM ECONOMIA

UNITAT 6

TIPUS DE MERCAT

El mercat és el mecanisme que:

1. Agrupa totes les activitats de compravenda d’un determinat producte realitzat per les empreses (venedors) i els demandants (compradors)
2. Constitueix l’eix en el qual fonamenten les ecnonomies de mercat i les economies mixtes
3. Afavoreix l’intercanvi gràcies al lliure funcionament de l’oferta i lademanda

Els dos primers plantajaments són indiscutibles, però el tercer no sempre ho és; per això distingim diferents tipus de mercat segons la seva competència:

Mercats de competència perfecta

Una economia perfecta és aquella en la qual tots els béns i serveis s’intercanvien voluntàriament per diners al preu fixat pel mercat com a conseqüència del lliure funcionament de les lleis del’oferta i la demanda, en aquesta situació cap empresa pot influir sobre el preu i per tant totes competeixen amb igualtat de condicions.

Mercats de competència imperfecta

Són els mercats més habituals en els que una o més empreses poden influir sobre el preu en major o menor grau, de manera que com menys empreses hi hagin més podran influir sobre el preu.
Els tipus de competència imperfecta, són:1. Monopoli
2. Oligopoli
3. Competència monopolística

CRITERIS PER CLASSIFICAR ELS MERCATS

Per establir una primera classficació dels tipus de mercat hem d’utilitzar els criteris següents:

1. Grau de concentració ( Nombre d’empreses o venedors presents al mercat. Com més gran és aquest, menor és el grau de concentració.
2. Influència sobre el preu ( En la majoria decasos les empreses influeixen significativament sobre el preu, contradient així l’esperit lliure del mercat defensat per Adam Smith amb la “mà invisible”.
3. Grau d’homogeneïtat ( Un mercat és homogeni quan els seus productes es poden intercanviard, és a dir que no tenen diferències en qualitat, disseny o funció (per exemple la gasolina).
4. Intensitat de la competència ( Tensió amb quèlluiten les empreses dins del mercat per vendre més i les diverses polítiques comercials que adopten
5. Grau de transparència ( Quantitat d’informació que tenen tant els venedors com els compradors sobre el preu al qual realitzen totes les transaccions d’un determinat producte.
6. Llibertat d’entrada i producte ( Són els obstacles amb què es troba una empresa per accedir o per sortir d’unmercat en què ja hi ha altres empreses, aquests obstacles s’anomenen barreres.

BARRERES DEL MERCAT

Barreres d’entrada

Són els factors que impedeixen o dificulten l’entrada de noves empreses en un mercat.

1. Avantatges en costos ( Si una empresa és capaç de produir més barat que qualsevol altre, també podrà oferir un preu de venda més baix. En conseqüència, si per als competidorsd’aquesta empresa la supervivència ja els és difícil perquè no aconsegueixen vendre tan barat, encara ho serà més per les noves empreses que accedeixin per primera vegada a aquest mercat.
2. Diferenciació dels productes ( Es produeix quan la qualitat, el disseny o la funció dels productes són tan significatius que fidelitzen el consumidor i per tan per entrar en un mercat d’aquest tipus caldràinvertir molt en publicitat perquè el consumidor aprecïi aquesta diferència i és converteixi en client habitual del producte; aquest fenomen es coneix com a fidelització del client.
3. Inversions de capital ( Alguns tipus de mercat necessiten inversions tan importants que constitueixen en si mateixes una barrera d’entrada molt difícil de superar.

Barreres de sortida

Són els costos que tindriaqualsevol empresa per abandonar un determinat mercat o les pèrdues ocasionades per no recuperar part de la inversió.

MERCAT DE COMPETÈNCIA PERFECTA

1. Hi ha moltes empreses
2. La producció és barata
3. Els productes són homogenis, la marca del fabricant no és rellevant
4. La competència és molt forta
5. És transparent
6. Hi ha llibertat d’entrada i de sortida...
tracking img