Senorita

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 61 (15200 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ghidul studentului

• Ghidul studentului • Anul universitar 2011-2012 •
Design și machetare:
AdLitteram Iaru&Arghir SRL, © Vlad Arghir
Foto:
Diana Diaconescu și studenții Facultății de Litere
Texte transmise de Rectoratul Universității din București, conform cu prevederile din
Statutul Studentului – proiect de Ordin al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului, art. 2subpunct e privind informarea studenților.

UB • LITERE • Ghidul studentului • Anul universitar 2011-2012 •

Studentul,

în calitate de membru al comunității academice,

are drepturi și obligații care sunt cuprinse

în prevederile

Legii Învățământului, ale

Cartei Universității din București și ale

Regulamentului privind

activitatea profesională a studenților.

7Înmatricularea

9

Frecvența la cursuri

8

Calendarul academic

10

Evaluarea studenților

15

Reclasificarea studenților

14
16
18
21

Cursuri opționale la alte facultăți din Universitatea din București
Taxele Universității din București
Drepturile studenților

Reprezentarea studenților în Consiliul facultății și în Senatul Universității

Burse
22

Mobilități SOCRATES șiLEONARDO DA VINCI

31

Mobilități prin programul Consorțiului Universitaria

23
33
34

Mobilități ERASMUS

Mobilități prin programul de Credite Transferabile

Mijloace puse la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti

40

Reduceri

43

Cazarea în căminele Universității din București

41
49
54

Asistență medicală gratuită

Asociațiile studențești din UBFinalizarea studiilor de licență

UB • LITERE • Ghidul studentului • Anul universitar 2011-2012 •

clic pe capitol pentru a ajunge la pagină

Cuprins

NUMELE MARI SE FORMEAZĂ CU LITERE

Facultatea de Litere a Universită-

comparată – Limbă și literatură

cultate cu acest profil din țară

mie și știința informării, Asistență

ții din București, cea mai veche fa(1863) și cu un prestigiu denecontestat, pregătește anual specialiști
pentru diferite domenii de activi-

tate, asigurându-le o bază teoretică

solidă, necesară integrării în activitățile socioprofesionale. Continuând o remarcabilă tradiție

culturală, Facultatea de Litere este
astăzi una dintre cele mai com-

plexe, moderne și dinamice structuri universitare din România.

Pe lângă programul de studii filo-logice (Limba și literatura română

– Limbă și literatură străină), pro-

gramele create după 1990 – Comu-

nicare și relații publice, Studii

europene, Literatură universală și

străină, Etnologie, Bibliotecono-

managerială și secretariat – oferă
oportunități moderne de studiu

pentru absolvenții de liceu, iar ab-

solvenților cu examen de licență le
oferă posibilități deaprofundare a
unor domenii de interes în cadrul

programelor de masterat și docto-

rat. Prin departamentul său pentru
studenți străini, Facultatea de Li-

tere organizează cursuri de limba

română ca limbă străină pe durata

unui an pregătitor.

Prin diverse forme de învățământ –

cursuri la zi, instruire la distanță – Fa-

cultatea de Litere școlarizează anual

peste 3000 destudenți.

UB • LITERE • Ghidul studentului • Anul universitar 2011-2012 •

Înmatricularea

Înscrierea în facultate și documentele studentului

Înmatricularea în anul I se face de către Rector, în urma rezultatelor concursului de admitere, sub număr (cod) unic – număr matricol, valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare
în facultatea pentru care a susținut concurs.
La înscrierea în anul Ide studii, dosarul studentului va cuprinde:
cererea-tip de înscriere
acte care atestă schimbarea numelui
pentru anul I de studii;
în copie legalizată;
diploma de bacalaureat în original
adeverință medicală
sau echivalenta;
de la medicul de familie;
certificatul de naștere în copie legalizată;
fotocopie B.I/C.I.
În perioada școlarizării, dosarul studentului se completează cu:

•...
tracking img