Solucion de mantenimiento y limpieza

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3305 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 8 de Lents de contacte.
Cicle Formatiu G.S d’Òptica. Profesora: Myriam Velasco

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut d’Educació Secundària Joan Brossa

TEMA 8: SOLUCIONS DE MANTENIMENT I NETEJA DE LC.
Les lents de contacte poden acumular components de la llàgrima, orgànics i inorgànics. A més, pden ésser contaminades per sustàncies procedents de la pell delsdits, bacteries, virus, fongs o amebes. La finalitat d’aquests productes es conservar la LC en bon estat, desinfectarla i acondicionar- la per a un bon ús, i molt important, ésser biocompatibles amb l’ull. Les solucions de manteniment han de tenir la mateixa tonicitat (0.95%-1%) que la llàgrima, és a dir, han d’ésser isotòniques per no alterar la quantitat d’aigua del estroma corneal. També hand’ésser tamponades, la qual cosa vol dir que mantindran el seu PH malgrat l’addició d’ions hidrògen o hidroxil. Els tampons que poden contenir son sals àcides o sals alcalines. Els productes de manteniment es poden agrupar en quatre categories: - Netejadors - Desinfectants - Solució salina - Humectant i lubricants Les solucions úniques son una manera de simplificar els mètodes i per tant, facilitar al’usuari la conservació de les seves LC, però disminueixen l’eficàcia (menys concentració d’agents desinfectants) i la seguretat (per part dels conservants). Malgrat això, actualment els fabricants treballen per millorar aquests aspectes. La solució salina està composta d’aigua i sals minerals. És necessària per a l’aclarit, pel sistema tèrmic i l’emmagatzematge de les lents. No té acció desinfectant,surfactant ni lubricant. Poden contenir conservants o no. Aquestes últimes es presenten en monodosis o en aerosol. Les solucions humectants o lubricants (llàgrima artificial) formen una pel·lícula viscosa sobre la lent millorant la seva humectabilitat superficial, convertint-les en menys hidròfobes, més còmodes i més resistents a l’adherència de microorganismes. Permeten mantenir la lent humidadurant la col·locació i l’extracció a l’ull, milloren la tolerància sobretot a ulls secs i ambients secs. Existeixen amb una consistència més o menys viscosa. S’aconsellen sense conservants (en monodosis). No s’ha d’oblidar la higiene, tanmateix, del estoig de les lents, que en molts casos, és el culpable del creixement microbià.

1

Tema 8 de Lents de contacte.
Cicle Formatiu G.S d’Òptica.Profesora: Myriam Velasco

1- MANTENIMENT DE LES LC HIDROGEL 1.1. Agents netejadors o surfactants: desprès d’ extreure la lent de l’ull, s’han d’eliminar els dipòsits per reduir l’adherència bacteriana. Els surfactants dissolen lípids, minerals i algunes proteïnes de la superfície de la lent . Aquests s’han d’aplicar abans de la desinfecció amb una fricció mecànica amb els dits. Per pogué eliminarla resta de les proteïnes, s’ha de fer una neteja enzimàtica semanalment. La papaina (eficaç per a proteïnes) i la pancreatina (eficaç per a proteïnes, lípids i mucina) necessiten un contacte prolongat amb la LC i per tant, un bon aclarit posterior per a ésser eliminades totalment. Això és molt important a les LC d’alt contingut en aigua. La eficàcia de la neteja enzimàtica s’ha qüestionat per queels sistemes del mercat han demostrat poca efectivitat amb algunes proteïnes. 1.2 Mètodes de desinfecció: 1.2.1.Tèrmic 1.2.2.Químic 1.2.3.Peròxids 1.2.4.Ultraviolats 1.2.5. Microones

1.2.1. Desinfecció tèrmica: mètode molt eficaç, amb absència de reaccions al·lèrgiques o tòxiques i econòmic, però amb l’ inconvenient de que les LC s’envelleixen abans ja que la calor pot desnaturalitzar algunsdipòsits de la superfície en comptes d’eliminar-los. A més, la dilatació- concentració pel canvi de temperatura, provoca modificacions als enllaços del polímer provocant una més fàcil ruptura de la lent. Els passos son els següents: - Netejar la lent amb un surfactant - Aclarir amb solució salina - Ficar la lent al estoig amb una solució salina adequada i ficar-la a la Unitat tèrmica, amb un...
tracking img