Taller mecanico

Páginas: 12 (2984 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2010
Article 3
Objecte i quantia dels ajuts
Són objectes subvencionables els projectes i actuacions que es puguin integrar
en algun dels apartats següents i compleixin els requisits descrits en l’annex 2
específics per a cada àmbit:
b) Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjançant captadors solars
tèrmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calentasanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos
industrials, etc.

3.2 La quantia màxima dels ajuts per als diferents àmbits d’actuació és la
següent:
La quantitat màxima d’ajut es calcula aplicant la intensitat establerta per tipus
de projectes als costos subvencionables que es determinen, en funció del règim
de subjecció a la normativa comunitària, al’article 3.3 i a la disposició addicional
segona d’aquesta Ordre.
b) Per a instal·lacions d’energia solar tèrmica, la quantia màxima de la subvenció
resulta de l’aplicació del percentatge d’ajuda màxima sobre el cost subvencionable,
que es calcula segons es detalla a continuació en funció del tipus corresponent a la
instal·lació sol·licitada:
b.2) Instal·lacions per elements: sistemes d’energiasolar per escalfament d’un fluid
a partir de la captació de la radiació solar mitjançant captadors solars el coeficient
global de pèrdues dels quals sigui inferior a 9 W/(m2 °C), per a la seva utilització
en aplicacions tèrmiques.
En aquests sistemes s’ha d’aplicar el 37% sobre el cost subvencionable, que és
d’un màxim de 1.160 euros/kW (812 euros/m2 captador útil) per a sistemes de fins
a 14 kW(20 m2 captador útil) i de 1.015 euros/kW (710,5 euros/m2 captador útil)
per a sistemes de més de 14 kW (20 m2 captador útil).
3.3 Règim de subjecció a la normativa comunitària d’ajuts d’estat de cada àmbit
d’actuació descrit a l’article 3.1.
Els ajuts que es recullen als articles 3.1.b), d) i e) es podran subjectar a l’exempció
que estableix l’article 23 de la secció 4 del Reglament (CE)núm. 800/2008 de la
Comissió, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles
amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament
general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008) i en el cas de ser
pimes dedicades a la producció de productes agrícoles, al que estableix l’article 4
del Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió,de 15 de desembre, sobre l’aplicació
dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes
Article 4
Despeses subvencionables i cost elegible de les activitats
4.1 Es consideren subvencionables les actuacions i projectes que compleixin
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i
sistemes que impliquin una utilització deles fonts d’energies renovables en els
àmbits indicats en aquesta Ordre.
4.2 Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per
assolir els objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. El beneficiari
ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un període
mínim de cinc anys (en els cas de grans empreses) i de tres anys per ala resta de
beneficiaris.
4.5 Per a instal·lacions d’energia solar tèrmica, s’ha calculat el cost subvencionable
tenint en compte:
El cost dels equips i instal·lacions que formen part de l’equip, és a dir, captadors
solars tèrmics, acumuladors, bescanviadors de calor, bombes de circulació,
canonades, vàlvules i connexions, vasos d’expansió, aïllaments, sistema elèctric
i de control, equipsde mesura i altres equips secundaris, així com el muntatge
i connexió del conjunt, obra civil associada, disseny d’enginyeria de la installació,
direcció d’obra, posada en marxa, documentació tècnica, manuals d’ús i
operació i tramitacions de permisos. Els principals subsistemes de què consta
són els següents:
Camp de captació solar: format per captadors solars, elements de suport i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • taller mecanico
  • taller de mecanica
  • Taller mecanico
  • Taller Mecanico
  • Taller De Mecánica
  • taller mecanico
  • taller de mecanica
  • Taller De Mecanica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS