Tipos de textos (catalán)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (337 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mamen Canals
1r Batxillerat C n.4

Text conversacional

* Intercanvi d’informació entre dos o més interlocutors.
* Codis no verbals, salutacions, compliments.
* Gramàtica:exclamació, interrogació, exhortació, etc. Utilització de pronoms personals, febles i interrogatius, adverbis d’afirmació i negació, construccions inacabades o incorrectes.
* Entrevista laboral

Textnarratiu

* Pretén relatar uns fets reals o ficticis presentant una successió de fets ordenats en el temps.
* Quatre elements principals: trama (fets i accions, història), narrador (punt devista des del qual es relaten els fets), personatges (protagonistes de la trama), marc (espai i temps en el que es desenvolupa l’acció).
* Gramàtica: normalment verbs del passat, adverbis i locucionsde temps i de connectors temporals.
* Una rondalla

Text descriptiu

* Ofereix una explicació detallada i ordenada de les característiques d’un objecte, persona, lloc o ambient.
*Tres elements fonamentals: l’objecte descrit, el punt de vista (objectiva o subjectiva), ordre intern del text (de general a particular o de particular a general)
* Gramàtica: adverbis i locucionsadverbials, adjectius abundants, comparacions, metàfores, etc.
* Una guia turística

Text instructiu

* L’emissor indica les accions que ha de fer el receptor per aconseguir un determinatobjectiu.
* Gramàtica: predomini modalitats oracionals exhortativa i imperativa, ús de la segona persona gramatical o de formes impersonals equivalents, ús del mode imperatiu i de perífrasisd’obligació, ús de numerals.
* Indicació d’un itinerari

Text predictiu

* Expressa una previsió futura sobre un aspecte determinat.
* Gramàtica: ús de temps verbals que expressen futur, úsd’adverbis i locucions que expressen temps, ús de perífrasis de probabilitat (deure + infinitiu), abundància d’oracions condicionals.
* Predicció meteorològica

Text expositiu

* Presenta...
tracking img