Velocidad de reacciones quimicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (898 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica núm. 2

VELOCITAT DE LES REACCION QUÍMIQUES

Objectius:

-Comprovar experimentalment l’efecte sobre la velocitat de reacció de les següents variables:

• Concentració delsreactius

• Superfície de contacte

• Temperatura

• Presència de catalitzadors

-Observar els fenòmens que tenen lloc en cada reacció, descriure’ls i interpretar-los.

-Escriurel’equació química que correspon a cada reacció.

Fonament teòric:

-Cinètica química: part de la química que tracta de la velocitat amb què succeeixen les reaccions, dels factors que hi influeixen idel mecanisme a través del qual els reactius es transformen en productes.

-Velocitat de reacció: representa la rapidesa amb què te lloc la transformació química d’unes substàncies, els reactius, enunes altres de diferents, els productes.

-Velocitat instantània: s’expressa mitjançant la derivada de la concentració respecte del temps d’un reactiu o d’un producte dividida entre el seucorresponent coeficient estequiomètric i convertida en una quantitat positiva.

-Equació de velocitat o llei de velocitat: expressió matemàtica que relaciona la velocitat instantània d’una reacció en unmoment donat amb les concentracions dels reactius presents en aquest moment.

v=k[A]x [B]y

v=velocitat instantània de la reacció
k=constant de velocitat
[A],[B]...=concentracions molars delsreactius en un instant determinat
x,y...=exponents calculats de forma experimental

-Factors que influeixen en la velocitat de reacció:

• Temperatura de reacció:

K=Ae-Ea/RT

K= constantde velocitat
A= factor que té en compte la freqüència de les col·lisions en la reacció i les unitats del qual són les constants K
e= nombre e (2,7182812...)
Ea= energia d’activació(kJ/mol)
R= constant dels gasos = 8,31 J/K·mol = 0,082 atm·L/K·mol
T=temperatura absoluta (K)

• Concentració dels reactius:

V=k[A]x[B]y

• Grau de divisió de sòlids: com més...
tracking img